Organi Uprave

Direkcije

Stručne službe

Služba za javne nabavke

Milena Ćipranić je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu i srednju ekonomsku školu. Ekonomski fakultet-smjer finansije i računovodstvo završila je na Univerzitetu u Novom Sadu. Magistarsku tezu završava na UDG  na  smjeru poslovna psihologija. Radno iskustvo stiče u renomiranoj kompaniji “Montenegro Stars Hotel Group” doo u administraciji u tehničkoj službi i na poslovima osiguranja imovine I lica.

 Bila je direktor više privatnih preduzeća. Radnom angažmanu u Opštini Tivat predhodi angažman u Centru za obrazovanje i trening i profesionalnu rehabilitaciju OSI. Završila je Prvu regionalnu andragoška akademija DVV international u organizaciji Centra za stručno obrazovaje i licencirani je trener u obrazovanju odraslih. Angažovana je i na većem broju stručnih seminara u oblasti preduzetništva. Vodila je veći broj projekata u saradnji sa UNDP i Ministarstvom za ljudska i manjinska prava. Položila je stručni ispit Ministarstva rada Ii socijalnog staranja za poslove zaštite na radu.

Profesionalno se bavila košarkom.

Služba za javne nabavke vrši poslove koji se odnose na:
1) praćenje i primjenu propisa iz oblasti javnih nabavki i drugih oblasti koje su u vezi sa ostvarivanjem funkcija službe; izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i planskih akata u okviru djelokruga službe;
2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje lokalnog strateškog plana, plana integriteta i drugih planova i programa opštine u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
3) pripremu plana javnih nabavki i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe;
4) pripremu dokumentacije, sprovođenje postupka javnih nabavki u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima i izradu nacrta akata iz ove oblasti; objavljivanje akata na portalu javnih nabavki u skladu sa zakonom; praćenje realizacije ugovora o javnim nabavkama;
5) saradnju sa nadležnim organima i službama za koje se vrši nabavka do okončanja postupka i saradnju sa organima državne uprave u oblasti sistema javnih nabavki;
6) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
7) sprovođenje upravnog postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom; rrješavanje po inicijativama građana iz djelokruga organa;
8) vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti kao i drugih evidencija u skladu sa zakonom i propisima opštine;
9) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala iz djelokruga službe za skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije i sl.;
10) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
11) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
12) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
13) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis Zakona i Podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti sekretarijata

Zakon o javnim nabavkama (Sl. list CG br. 074/19 od 30.12.2019.godine) PDF

Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki PDF

Pravilnik o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki WORD

Pravilnik o spisku radova i poslova koji mogu biti predmet javne nabavke PDF

Pravilnik o evidenciji i metodologiji analize rizika u vršenju kontrole u postupcima javnih nabavke PDF

Pravilnik o metodologiji za procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke PDF

Pravilnik o bližim kriterijumima za obrazovanje komisije za sprovođenje postupka javne nabavke PDF

Pravilnik o načinu utvrđivanja ispravke računske greške u ponudi u postupku javne nabavke PDF

Pravilnik o sadržaju ponude u postupku javne nabavke WORD

Pravilnik o spisku društvenih i  drugih posebnih usluga koje mogu biti predmet javne nabavke PDF

PROPISI KOJI SU PRESTALI DA SE PRIMJENJUJU detaljnije

Opšti Akti i Propisi Organa Lokalne Samouprave

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika za postupanje opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za javne nabavke PDF

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe za javne nabavke dalje

Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti dalje

Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja hitnih nabavki dalje

Izjava o angažovanju podugovarača-podizvođača dalje

Obrazac 3a – Izjava o ispunjavanju uslova za učešće u postupku nabavne male vrijednosti dalje

Obrazac 3b – Finansijski dio ponude dalje

Obrazac 7a – Izjava o nepostojanju sukoba interesa ponuđač dalje

Jednostavne nabavke – Obrasci detaljnije

Error: Contact form not found.

Ustanove Grada