OPŠTINA TIVAT GRADIĆE STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ZA TRŽIŠTE

25 apr 2019

Stambeno-poslovni objekat u centru Tivta, na katastarskoj parceli 2286/5 KO Tivat, gradiće Opština Tivat u privatno-javnom partnerstvu. Odbornici Skupštine opštine Tivat na današnjem zasjedanju, usvojili su odluku o davanju saglasnosti Opštini Tivat za pokretanje postupka izbora partnera za gradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti P+3+Pk u zahvatu DUP-a „Tivat-Centar“.

„Ne radi se ni o kakvoj gradnji stanova za zaposlene u Opštini ili lokalne funkcionere, već o gradnji za tržište. Ova poslovna odluka donijeće Opštini značajne jednokratne ali i dugoročne prihode, budući da se radi o prihodima od prodaje ali i zakupa prostora koji će tamo biti izgrađeni a čiji vlasnik će biti Opština Tivat“, saopštio je predsjednik opštine dr Siniša Kusovac.   

Kao javni partner, Opština Tivat u javno–privatno partnerstvo ulaže zemljište označeno kao površine 288m2 na parceli na kojoj je Opština Tivat nosilac prava raspolaganja u cjelini, naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i tehničku dokumentaciju sa revizijom.

Prema usvojenoj odluci, privatni partner u javno-privatno partnerstvo treba da uloži sredstva za  gradnju, da izgradi objekat u skladu sa revidovanim Glavnim projektom (koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije), da objekat priključi na komunalnu infrastrukturu kao i da, nakon izgradnje i geodetskog snimanja, uknjiži objekat u katastar nepokretnosti. 

Postupak izbora partnera sprovešće posebna petočlana komisija koju će imenovati  Predsjednik opštine.

Odbornici su danas usvojili i Odluku o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja na putevima i ulicama na teritoriji opštine Tivat u naseljima: Đuraševići, Bogišići, Milovići, Nikovići, Radovići, Gošići i Krašići, Odluku o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za izdavačku djelatnost, te o izmjeni i dopuni odluke o stipendiranju studenata. Usvojene su i izmjene Odluke o boravišnoj taksi, Plan rada sa finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat za 2019. godinu, kao i Izvještaj o realizaciji Lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom za teritoriju opštine Tivat za 2018. godinu. Saglasnost Skupštine dobila je i izmjena Odluke o određivanju odbornika koji prisustvuju zaključenju braka, Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za društvene djelatnosti, te o razrješenju i imenovanju člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju. Usvojena je i Odluka o razrješenju člana Skupštine „Vodacom“ DOO, o razrješenju člana Savjeta Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat, te Odluka o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcele 1216/1 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1241/2 k.o. Đuraševići.

post slika