OPŠTINA TIVAT – NAKNADA ZA NOVOROĐENU DJECU

09 feb 2017

U skladu sa Odlukom o pravima i uslugama iz socijalne i dječje zaštite, koju je Skupština opštine Tivat usvojila na sjednici 12.januara 2017.godine, Opština Tivat je obezbjedila sredstva za novčanu naknadu za novorođeno dijete.
Pravo na novčanu naknadu može ostvariti jedan od roditelja, koji ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje u opštini Tivat, pod uslovom da to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore, u slučaju da drugi roditelj djeteta ima prebivalište u drugoj opštini.
Zahtjev se podnosi u Sekretarijatu za mlade, sport i socijalna pitanja, na propisanom obrascu, uz koji se prilaže slijedeća dokumentacija:
•  kopija lične karte oba roditelja
•  uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja
•  izvod iz matične knjige rođenih za dijete
•  žiro račun podnosioca zahtjeva
•  potvrda da nije ostvareno pravo u drugoj opštini, u slučaju da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište van opštine Tivat.

Visina novčane naknade za novorođeno dijete utvrđuje se u visini najniže cijene rada u Crnoj Gori, što trenutno iznosi 63 eura. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava može se podnijeti do navršene godine dana djeteta. Prema evidenciji MUP-a, Filijale za upravne unutrašnje poslove, u Tivtu je evidentirano 162 novorođenih u prethodnoj godini.