POPIS ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA – Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo

25 aug 2016

Turizam

 • Zakon o Turizmu ( Sl.List Cg. 61/2010; 40/11 i 53/11)
 • Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Sl. list.Cg,63/11)
 • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta (SL.CG, 20/08, 20/09, 25/09, 04/10, 61/10,26/11,)
 • Pravilnik o klasifikaciji, minimalno trehničkim uslovima i kategorizaciji kampova (SL.list. CG , 61/11)
 • Pravilnik o obrscu,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (SL.list CG br.3/11)
 • Pravilnik o obrscu,sadržaju i načinu vođenja knjige popisa gostiju (Sl.list CG br.3/11)
 • Zakon o turističkim organizacijama („Sl.list RCG“,11/04 i 46/07 i 45/14)
 • Zakon o boravišnoj taksi(„Sl.list RCG“,20/04, 13/04, 73/10 i 48/15)
 • Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Turističkog registra (Sl.list CG br.12/13)
 • Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se plaća Članski doprinos turističkim organizacijama (Sl.list CG br. 11/04 i 46/07)

Ugostiteljstvo, trgovina, zanatstvo i saobraćaj

 • Zakon o turizmu ( Sl.List Cg. 61/2010; 40/11 i 53/11 )
 • Pravilnik o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Sl. list.Cg,63/11)
 • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju uređena i izgrađena kupališta (SL.CG, 20/08, 20/09, 25/09, 04/10, 61/10,26/11,)
 • Pravilnik o klasifikaciji, minimalno trehničkim uslovima i kategorizaciji kampova (SL.list. CG , 61/11)
 • Pravilnik o minimalni-tehničkim uslovima,sadržaju i obliku obrasca prijava i načinu vođenja registra za pružanje usluga u objektima zatvorenog tipa (SL.list RCG, br.31/2004)
 • Pravilnik o pojmu,minimalnim uslovima, uslovima za kategorizaciju i načinu kategorizacije turističkih seoskih domaćinstava i pojmu pretežno lične proizvodnje (SL.list RCG,br.23/003)
 • Pravilnik o obrascu i sadržaju prijave i registra evidencije turističkih usluga koje uključuju sportsko rekreativne i avanturističke aktivnosti i način vođenja registra (SL.list CG, br.3/11).
 • Pravilnik o obrscu,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (SL.list CG br.3/11)
 • Pravilnik o vrstama objekata nautičkog turizma,minimalno tehničkim uslovima i njihovoj kategorizaciji(SL.list RCG br.9/03)
 • Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja Centralnog turističkog reistra (Sl.list CG.br.12/13)
 • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (SL.list RCG br.45/05,SL.list CG,75/10 i 37/12)
 • Pravilnik o sadržaju dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za dobijanje licence za javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i licence za pružanje usluga autobuske ili teretne stanice (SL.list RCG, br.15/06)
 • Pravilnik o posebnim uslovima za vozila kojima se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju i prevoz za sopstvene potrebe (SL.list RCG br.62/06)
 • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (SL.list CG br.28/11 i 1/14)
 • Zakon o unutrašnjoj trgovini (SL.list CG br.49/08)
 • Zakon o zantastvu (SL.list CG br.54/09)
 • Odluka o utvrđivanju zanata,djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata (sl.list CG. br.63/10)
 • Zakon o opštem upravnom postupku („Sl.list RCG“,60/03)
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama (Sl.list CG 44/12)

Vodoprivreda

 • Zakon o opštem upravnom postupku, ( „Službeni list RCG , broj 60/03 i „Službeni list CG, broj 32/11),
 • Zakon o vodama,(„Službeni l ist RCG, broj 27/07 i „Službeni list CG, broj 32/11),
 • Zakon o finasiranju upravljanja vodama,
 • Pravilnik o kvalitetu i sanitarno- tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u recipijent i javnu kanalizaciju, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broj ispitivanja i sadržaju izvještaja o
 • utvrđenom kvalitetu otpadnih voda,
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje vodnih akata, načinu i usolovima za obavezno oglašavanje u postupku utvrđivanja vodnih uslova i sadržaju vodnih akata ( „Službeni list CG“, broj 7/08 i 14/16),
 • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu vođenja vodnih katastara, („Službeni list- CG“, broj 81/08),
 • Pravilnik o određivanju zona sanitarne zaštite, ( „Službeni list CG“, broj 66/09)
 • Operativni plan zaštite od štetnog dejstva voda, za vode od značaja za Crnu Goru za 2016.godinu

Poljoprivreda, šumarstvo, lov, ribolov,

 • Zakon o opštem upravnom postupku, ( „Službeni list RCG , broj 60/03 i „Službeni list CG, broj 32/11),
 • Zakon o popljoprivredi i ruralnom razvoju, („Službeni list CG, broj 56/09),
 • Zakon o maslinarstvu i maslinovom ulju ( „Službeni list CG, broj 45/14),
 • Zakon o poljoprivrednom zemljištu , („Službeni list RCG“, broj 15/92, 59/92, 27/91)
 • Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službeni list CG“, broj 49/ 08),
 • Zakon o šumama ,(„Službeni list CG“,broj 74/10),
 • Zakon o divljači i lovstvu („Službeni list CG“, broj 52/08)
 • Zakon o morskom ribarstvu i marikulturi („Službeni list CG“, broj 56/09)