POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVU UČEŠĆA NA XXIX SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

10 jun 2019

POZIV

Nevladinim organizacijama za prijavu učešća na XXIX sjednicu

Skupštine opštine Tivat

Pozivaju se nevladine organizacije koje koriste institut “slobodne stolice” u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine, da podnesu prijave za učešće u radu XXIX sjednice SO Tivat, koja je zakazana za 18.06. 2019. godine.

Prijavu za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine elektronskim putem na e-mail adresu sekretarso@opstinativat.com najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice Skupštine.

DNEVNI RED - dalje

Nevladine organizacije su dužne da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objaviće se na veb sajtu opštine Tivat.

Broj: 0303-030-3/3

Tivat,07.06.2019. godine

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT