Predlog tačaka dnevnog reda IX sjednice SO Tivat

1. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Gl.projekta vođenja i reg.saobr.tokova u Tivtu detaljnije

2. Predlog Odluke o ustupanju na upra. i kor. objekta as PS Tivat WORD

3. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o pravima i uslugama iz soc.i dječ.zaštite detaljnije

4. Predlog Odluke o ustanovljavanju službenosti na kat.parcelama 1054,1062,1093 i 1096 KO Krašići detaljnije

5. Predlog Odluke o davanju na korišćenje Doma kulture u G.Lastvi KZU Napredak detaljnije

6. Predlog Odluke o davanju na korišćenje DVD Boka Tivat dijela objekta na kat.par. 892-1 KO Mrčevac detaljnije

7. Predlog Odluke o osnivanju Savjeta za mlade WORD

8. Predlog Odluke o imenovanju Savjeta JU Gradska biblioteka Tivat detaljnije

9. Predlog Odluke o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Tivat detaljnije

10. Predlog Odluke o obrazovanju Komisije za izradu nacrta Odluke o izmjeama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat WORD

11. Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međun. i međuop.saradnju detaljnije

12. Predlog Odluke o prestanku mandata OD DOO Autobuska stanica detaljnije

13. Predlog Odluke o imenovanju članova OD DOO Autobuska stanica detaljnije

14. Predlog Odluke o prestanku mandata članova Odbora direktora DOO Parking servis detaljnije

15. Predlog Odluke o imenovanju članova OD DOO Parking servis detaljnije

16. Predlog Odluke o razrješenju predstavnika Opštine Tivat u Skupštini TO detaljnije

17. Predlog Odluke o imenovanju predstavnika Opštine u Skupštini TO Tivat detaljnije

Ustanove Grada