PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA VII SJEDNICE SO TIVAT

1. Predlog Odluke o izmjeni i dopunama Poslovnika o radu Skupštine word

2. Predlog odluke o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za finansije word

3. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izgradnji lok.objekata od opšteg interesa detaljnije

4. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o spovođenju omladinske politike na lokalnom nivou detaljnije

5. Plan i program rada JU Dnevni centar sa finansijskim planom za 2021.g detaljnije

6. Informacija o radu JPU Bambi Tivat za 2020.g PDF

7. Informacija o radu JU OŠ Drago Milović PDF

8. Informacija o radu JU OŠ Branko Brinić PDF

9. Informacija o radu JU SMŠ Mladost PDF

10. Informacija o radu JU Muzička škola Tivat za 2020.g PDF

11. Izvještaj o radu JZU Dom zdravlja Tivat za 2020.godinu PDF

12. Informacija o stanju u oblasti socijalne i dječije zaštite u 2020.g PDF

13. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja za 2020.g PDF

14. Informacija o radu OO CK Tivat za 2020.g PDF

15. Informacija o stanju bezbjednosti u opštini Tivat za 2020.godinu PDF

16. Informacija o investicionim aktivnostima JP Morsko Dobro u opštini Tivat za 2020.g PDF

Ustanove Grada