Predlog tačaka dnevnog reda VIII sjednice Odbora povjerenika

00. Dnevni red WORD

01. Zapisnik o radu VII sjednice Odbora povjerenika Opštine Tivat WORD

02. Izvještaj o radu DOO ViK Tivat sa finansijskim izvještajem za 2021.g WORD

03. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti DOO ViK za 2021. g WORD

04. Godišnji izvještaj DOO Komunalno o realizaciji godišnjeg programa obavljanja kom.djel. sa finans. izvješt. za 2021.g WORD

05. Predlog Odluke o raspodjeli dobiti DOO Komunalno za 2021.g WORD

06. Izvještaj o radu DOO Autobuska stanica Tivat sa finans. izvješt. za 2021.g WORD

07. Godišnji izvještaj DOO Parking servis o realiz. programa obavlj. kom. djelatnosti za 2021.g WORD

08. Izvještaj o radu JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim izvještajem za 2021.g WORD

09. Izvještaj o radu JU Gradska biblioteka Tivat sa finansijskim izvještajem za 2021.g WORD

10. Izvještaj o radu JU Sportska dvorana sa finansijskim izvještajem za 2021.g WORD

11. Izvještaj o radu JU Dnevni centar sa finansijskim izvještajem za 2021.g WORD

12. Izvještaj o radu TOT za 2021.g WORD

13. Predlog Odluke o prenosu vlasništva na motornom vozilu JU Dnevni centar WORD

14. Predlog Odluke o participaciji troškova prevoza za učenike sa terit. opštine Tivat WORD

15. Predlog Odluke o donošenju Elaborata o opravdanosti osnivanja preduzetničkog inkubatora u opštini Tivat WORD

16. Predlog Odluke o izmj. i dop. Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom DOO Parking servis WORD

17. Predlog Odluke o utvrđivanju broja odbornika u Skupštini opštine Tivat WORD

Ustanove Grada