Predlog tačaka dnevnog reda XX sjednice

06 jun 2018


01.Predlog odluke o donošenju DUP-a Tivat Centar - dalje
02.Predlog odluke o donošenju DUP-a Đuraševići - dalje
03.Predlog odluke o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2017.godinu - dalje
04.Predlog odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
05.Predlog odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Tivat - dalje
06.Predlog odluke o auto taxi prevozu - dalje
07.Predlog odluke o kriterijumima,načinu i postupku raspodjele sredstava NVO - dalje
08.Predlog Odluke o organizovanju JU Centar za kulturu Tivat - dalje
09.Predlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o podsticajima u razvoju poljoprivrede - dalje
10.Predlog Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet 2018-2023 godina - dalje
11.Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Tivat za period 20108-2019 godina - dalje
12.Plan i program rada JU Muzej i galerija Tivat sa finansijskim planom za 2018.godinu - dalje
13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Parking servis Tivat - dalje
14.Predlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
15.Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte NVO za 2017 godinu - dalje
16.Izvještaj o radu Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi opštine Tivat za 2017 godinu - dalje
17.Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti Izvršnog direktora Društva za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje
18.Predlog odluke imenovanju jednog člana Odbora direktora PPOV - dalje
19.Predlog odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora Brend New Tivat DOO - dalje
20.Predlog odluke o pristupanju kupovini zemljišta - dalje
21.Predlog odluke o prodaji kat.parcela 681-2 i 669-9 KO Tivat - dalje
22.Predlog odluke o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parcelama 35-2, 35-3 i 37-2 KO Mrčevac - dalje
23.Predlog odluke o ustanovljavanju službenosti na kat parcelama 687, 929-4 i 929-6 radi polaganja kabla - dalje
24.Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br RS 148-2015 - dalje
25.Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu P.br 609-2016 - dalje