PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXIX SJEDNICE

10 jun 2019

0. Dnevni red - dalje
01. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2018 godinu sa izvještajem nezavisnog revizora - dalje
02. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica - dalje
03. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Tivat - dalje
04. Predlog Odluke o primjeni Plana privremenih objekata - dalje
05. Predlog Odluke o dopuni Odluke o kućnom redu u stambenim zgradama - dalje
06. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat - dalje
07. Predlog Odluke o osnivanju JU Dnevni Centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju - Tivat - dalje
08. Predlog Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktorice JU Dnevni cenatr za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju - dalje
09. Predlog Odluke o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju -Tivat - dalje
10. Predlog Strategije razvoja sporta opštine Tivat do 2021 godine - dalje
11. Predlog Programa podizanja spomen obilježja u opštini Tivat za 2019. godinu - dalje
12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Tivat - dalje
13. Izvještaj o radu sa finansisjkim izvještajem doo VIK Tivat i izvještajem revizora za 2018 - dalje
14. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Vodovod i kanalizacija - dalje
15. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem doo Komunalno i izvještajem revizora za 2018 - dalje
16. Predlog Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti DOO Komunalno Tivat - dalje
17. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Centar za kulturu Tivat za 2018 godinu - dalje
18. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Muzej i galerija za 2018 - dalje
19. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2018. godinu - dalje
20. Izvještaj o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije za 2018 - dalje
21. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora Vodacom za 2018 - dalje
22. Informacija o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2018. godinu - dalje
23. Predlog Odluke o razrješenju izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat - dalje