OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

10 jun 2019

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17) naručilac OpštinaTivat, Trg magnolija br.1, oglašava

OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka i ugradnja video nadzora u O.Š. “Drago Milović”,ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 12.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 1902-404-20 objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.gov.me dana 10.06.2019. godine. Lica za davanje informacija su Milena Ćipranić, Radmila Lučić i Marija Marović; telefon 032 661 365.