PREDLOG TAČAKA DNEVNOG REDA XXXI SJEDNICE

21 okt 2019

01. Informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period od 01.01- 30.09.2019. - dalje
02. Predlog Odluke o donošenju programa privremenih objekata - dalje
03. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Vodovod i kanalizacija - dalje
04. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Komunalno - dalje
05. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
06. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju DOO Parking servis - dalje
07. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta doo VIK - dalje
08. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta doo Komunalno Tivat - dalje
09. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
10. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO Parking servis Tivat - dalje
11. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU CZK Tivat - dalje
12. Predlog Odluke o davanjuu saglanost na Statut JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Tivat - dalje
13. LOKALNI AKCIONI PLAN ZA RAZVOJ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE STARIJIH ZA PERIOD OD 2019 DO 2022 - dalje
14. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem doo Brand New Tivat za 2018.godinu - dalje
15. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem TOT-a za 2018 god - dalje
16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za proguženje ugovora o zakupa poslovnih prostora - dalje
17. Predlog Odluke o davanju saglasnosti za odustajanje od žalbe u predmetu Posl.br.Rs.191-2017 - dalje