Predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava u radnoj posjeti Opštini Tivat

18 aug 2020

“Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prepoznaje i pohvaljuje uspješne akcije Opštine Tivat kod zaštite i promovisanja ljudskih prava. Tivat je primjer dobre prakse u razvijanju politika i proaktivnog pristupa prema manjinskim narodima i zajednicama, ali i socijalnoj inkluziji Roma i Egipćana. Uspostavljen je model koji je poželjan i primjenjiv i u drugim crnogorskim opštinama”, kazao je državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava mr Aleksandar Saša Zeković, prilikom susreta sa predsjednikom Opštine Tivat dr Sinišom Kusovcem.

Na radnom sastanku, kojem su prisustvovali sekretarka Sekretarijata za sport, mlade i socijalna pitanja mr Darka Ognjanović, generalni direktor Direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama dr Ismet Latić i Mirela Ramčilović, savjetnica u Odjeljenju za unapređenje prava Roma i Egipćana, diskutovana su iskustva i predstavljene lokalne politike i planovi na polju zaštite ljudskih i manjinskih prava.

Zajednički je ocijenjeno da je tokom mandata Vlade premijera Duška Markovića pružen odlučujući doprinos statusu i pravima manjinskih naroda, daljem unapređenju i prihvatanju svih ljudskih prava i poštovanju međunarodnih standarda.

Opština Tivat je otvorena i obezbjeđuje kontinuiranu podršku prema svim manjinskim zajednicama osnažujući njihovo učešće u ukupnom javnom, društvenom i kulturnom životu. Posebno su podržane i pohvaljene uspješne aktivnosti kod kulture i obrazovanja pripadnika hrvatskog naroda sa čijim organizacijama je razvijeno snažno partnerstvo.

Konstatovan je odgovoran odnos prema pripadnicima islamske vjerske zajednice i senzibilitet prema poboljšanju života lokalne romske i egipćanske (RE) zajednice. Zajednički je konstatovana i pohvaljena odlična saradnja lokalnih vlasti sa svim vjerskim zajednicama. Detaljno je razgovarano i o pitanju sahranjivanja muslimana sa područja opštine Tivat. Dogovoreno je da se osnaži komunikacija lokalne uprave, Ministarstva i islamske zajednice kako bi se došlo do adekvatnog rješenja.

“Tivat je oličenje multietičnosti, zajednice različitosti, koja skladno funkcioniše i u kojoj vodimo računa jedni o drugima. Nije malo aktivnosti kojima se možemo pohvaliti, a koje utiču na kvalitet života svih građana Tivta, posebno ranjivih manjinskih grupa i zajednica: “RE asistent i medijator u nastavi”, susreti sa predstavnicima vjerskih organizacija, pružanje podrške nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima od interesa za manjinske zajednice, angažovanje na rješavanju otvorenih problema i pitanja” – kazao je Kusovac.

Državni sekretar Aleksandar Saša Zeković, posebno je naglasio praktični značaj projekta “RE asistent i medijator u nastavi”, koji se po ostvarenim rezultatima prepoznaje kod relevantnih evropskih partnera i Vlade Crne Gore. “Ministarstvo prosvjete je podržalo mehanizam tzv. posrednika u komunikaciji između RE zajednice, roditelja i djece sa školom, što se povoljno odrazilo na smanjivanje i eliminisanje napuštanja obrazovanja. Opšitna Tivat je pokazala i dodatni senzibilitet angažujući, o svom trošku, dodatnog saradnika za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u oblasti obrazovanja. Tako je omogućeno da saradnici rade sa manjim grupama djece iz ovih zajednica budući da je na nacionalnom nivou predviđeno da jedan saradnik radi sa 70 djece. Ispoljeni senzibilitet lokalne uprave je za svaku pohvalu”, kazao je Zeković.

Zajednički je konstatovano da uvođenje saradnika u sistem - bez obzira da li je riječ o obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu ili socijalnoj zaštiti - predstavlja i odličnu priliku za zapošljavanje teško zapošljivih kvalifikovanih lica koji pored službenog govore i jezike koji se dominantno koriste u RE zajednici (romski i/ili albanski jezik).

Dugogodišnja pažnja Opštine Tivat prema romskoj i egipćanskoj zajednici u domenu obrazovanja, rezultirala je činjenicom da je prošle godine vrtić pohađalo 22 djece, a osnovnu školu preko 120 djece. Poređenja radi 2005. je osnovnu školu pohađalo svega osam učenika iz ovih zajednica. Dodatno, Opština Tivat za učenike iz RE zajednice obezbjeđuje prevoz do škole, školski pribor, novogodišnje paketiće, stipendije…

Na sastanku je diskutovana i problematika stanovanja kod Roma i Egipćana pri čemu je predsjednik opštine dr Siniša Kusovac predstavio dosadašnje rezultate kao i planove. On je podsjetio da su 2017, uz snažnu podršku Opštine, četiri porodice stambeno zbrinute kroz donaciju njemačke organizacije HELP. “Ono što mogu najaviti jeste jasna namjera opštine da kroz privatno-javno partnerstvo uđe u rješavanje stambenog pitanja 32 porodice koje trenutno žive u naselju 7.jul”, kazao je Kusovac.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava je podržalo planove Opštine Tivat u pogledu daljeg poboljšanja uslova života lokalne RE zajednice i osiguranja adekvatnog stanovanja.

post slika

Galerija