Prijedlog tačaka dnevnog reda XI sjednice SO

11 dec 2013

1. Prijedlog Odluke o usvajanju DUP-a Seljanovo - dalje

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Dup-a Golf Ekonomija - dalje

3. Prijedlog Odluke o donošenju izmjena DUP-a Tivat-Centar za lokaciju hotela „Palma“ u Tivtu - dalje

4. Prijeldog Odluke o određivanju naziva naselja, ulica i trgova u opštini Tivat - dalje

5. Prijedlog Odluke o imenovanju Komisije za rješavanje stambenih potreba lica koje bira ili imenuje Skupština opštine i predsjednik opštine - dalje

6. Trogodišnji program i jednogodišnji plan unaprijeđenja energetske efikasnosti - dalje

7. Akcioni plan za borbu protiv korupcije u opštini Tivat - dalje

8. Nacrt Odluke o vodosnabdijevanju - dalje

9. Nact Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera - dalje

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti od odustajanja od prava na žalbu - dalje

11. Prijedlog Odluke o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parele UP 1-49 u zahvatu DUP-a „Đuraševići“ - dalje

12. Prijedlog Odluke o razmjeni zemljišta - dalje

13. Prijedlog Odluke o razmjeni nepokretnosti - dalje