PROCEDURA ZA PRIJAVU GRADNJE

11 feb 2020
1. Urbanističko tehnički uslovi

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, shodno članu 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list Crne Gore br. 64/17, 44/18, 63/18 i 11/19) podnosi se Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj na propisanom obrascu. Zahtjev se predaje lično na šalteru građanskog biroa u Opštini Tivat, putem pošte na adresu Trg Magnolija br.1 ili na mail urbanizam@opstinativat.com,  uz dokaz o uplati nakanade za izdavanje UTU u iznosu od 50 € (100 € za inženjerske objekte) na račun budžeta Opštine Tivat br. 510-914628-37 – ostali opštinski prihodi.

Rok za izadanje UTU je 20 dana od dana prijema zahtjeva. Po zahtjevu organ pribavlja nephodne akte koje izdaju organi za tehničke  uslove: Svi zahtjevi i izdati urbanističko tehnički uslovi se skeniraju i objavljuju na web sajtu Opštine Tivat u sekciji Urbanizam pod stavkom UTU, građevinske i upotrebne dozvole. 2. Na osnovu izdatih UTU pristupa se izradi idejnog rješenja od strane ovlaštene projektne organizacije i podnosi zahtjev Glavnom gradskom arhitekti radi izdavanja saglasnosti. Zahtjev se predaje na šalteru građanskog biroa u Opštini Tivat. 3. Izrada glavnog projekta od strane ovlaštene projektne organizacije podliježe reviziji koja podrazumjeva pribavljanje saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih zakonom. Jedan od dokaza je plaćena naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. 4. Revidovani glavni projekat (član 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata) dostavlja se Ministarstvu održivog razvoja i turizma – Urbanističko građevinskoj ispekciji u Podgorici radi prijave građenja, najkasnije 15 dana prije početka gradnje. Na sajtu Ministarstva su objavljene sve prijave građenja. 5. Upotrebna dozvola Za objekat koji se gradi odnosno koji je izgrađen na osnovu građevinske dozvole izdate do dana stupanja na snagu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata primjenjuju se odredbe zakona koji je važio u vrijeme izdavanja građevinske dozvole. Obzazac preuzeti ovdje. Za objekte koji su građeni na osnovu prijave gradnje upotreba nije dozvoljena dok se objekat ne upiše u katastar nepokretnosti a na osnovu konačnog izvještaja stručnog nadzora.