• Crnogorski

Urbanizam

Planski dokumenti evidentiraju se i objavljuju u Registru planskih dokumenata, koji vodi Ministarstvo. Uvid u Registar možete ostvariti na linku – www.planovidozvole.mrt.gov.me

Državna studija lokacije Dio Sektora 22 – Ponta Seljanova

 • Odluka o usvajanju – dalje
 • Izvještaj sa Javne rasprave – dalje
 • Tekst plana – dalje

Grafika:

 • 01 Katatstarsko topografska podloga sa granicom zahvata plana – dalje
 • 02 Izvod iz PPPPN Morsko dobro – dalje
 • 03 izvod iz PUP Tivat-namjena površina – dalje
 • 04 Izvod iz PUP-a Tivat-seizmička mikrorejonizacija – dalje
 • 05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – dalje
 • 06 Izvod iz PPPNOP namjena površina – dalje
 • 07 Izvod iz PPPNOP građevinska područja – dalje
 • 08 Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 09 Kontaktne zone – dalje
 • 10 Plan namjene površina – dalje
 • 11 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje
 • 12 Plan saobraćajne infrastrukture – dalje
 • 13 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 • 14 Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 15 Plan elektronskih komunikacija – dalje
 • 16 Plan pejzažnog uređenja – dalje

Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Arsenal

Državna studija lokacije Dio Sektora 22 i Sektor 23

 • Osnovni tekst 22-23 + ekonomska analiza  –  PDF
 • Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 17.05.2010  –  PDF

Grafika:

 • 01b Topografko katastarska podloga 1  –  PDF
 • 01b Topografko katastarska podloga 2  –  PDF
 • 08a Plan namjene površina  –  PDF
 • 08b Plan namjene površina  –  PDF
 • 09a Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 09b Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 10a Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 10b Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 11a Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 11b Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 12 Elektroenergetska infrastruktura  –  PDF
 • 13 Hidrotehnicka infrastruktura  –  PDF
 • 14 Telekomunikaciona infrastruktura  –  PDF
 • 15 Planirano zelenilo  –  PDF
 • 17 Sinhron plan infrastrukture  –  PDF
 • 18.1 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.2 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.3 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.4 3D Prikaz  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 24 – Aerodrom

 • DSL sektor 24 tekstualni dio (mart 2013) usvojeno – dalje
 • DSL sektor 24 (sintezni list A3) Plan namjene & Rezimi koriscenja (mart 2013) – dalje

Grafika:

 • 01 Odluka DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • 02 Programski zadatak DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • 03 Odgovori na primjedbe na nacrt DSL sektor 24 – javna rasprava – dalje
 • 04 Zakljucak Vlade o usvajanju DSL Aerodrom Tivat – dalje
 • 05 PPA DSL Aerodrom Tivat – konacna verzija 2011 – dalje
 • 06 Analiza usaglasenosti sa ICAO standardima – dalje
 • 07 Analiza lokacije kontrolnog tornja – dalje
 • 08 Analiza platforme – dalje
 • 09 EKONOMSKO TRZISNA ANALIZA AERODROMA TIVAT – dalje
 • Grafički prilozi:
 • 01 Podloga sa granicom DSL – dalje
 • 02-1 Izvod iz PPMDCG – dalje
 • 02-2 Izvod iz PUPa – dalje
 • 03-1 Geologija – dalje
 • 03-2 Seizmika – dalje
 • 04 Postojeca namjena povrsina i objekata – dalje
 • 05 Plan namjene povrsina i objekata – dalje
 • 06 Rezimi koriscenja i faze realizacije – dalje
 • 07 Plan zelenih i slobodnih povrsina – dalje
 • 08-1 sjever SAO Reg-NIV Parcelacija – dalje
 • 08-2 jug SAO Reg-NIV Parcelacija – dalje
 • 09 Plan hidrotehnicke infrastrukture – dalje
 • 10 Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 11 Plan tk infrastrukture – dalje

Strateška procjena uticaja

 • SPU DSL Aerodrom Tivat (februar 2013) – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 1 – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 2 – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 3 – dalje
 • Licenca za planiranje montecep 2009 – dalje
 • Odluka DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • Programski zadatak DSL – Aerodrom Tivat – dalje

Državna studija lokacije Sektor 25 – Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta

 • SPU DSL Ostrvo Cvijeća, Kalardovo i Brdišta  – PDF
 • DSL KALARDOVO – OSTRVO CVIJEĆA – BRDIŠTA  –  PDF

Grafika:

 • TOPOGRAFSKO KATASTARSKA PODLOGA  –  PDF
 • PLAN NAMJENE POVRŠINA  –  PDF
 • PLAN PARCELACIJE  –  PDF
 • PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE  –  PDF
 • PLAN SAOBRAĆAJA  –  PDF
 • PLAN HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  –  PDF
 • PLAN ELEKTROENERGETIKE  –  PDF
 • PLAN TK INSTALACIJA  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 26 – Ostrvo Sveti Marko

 • DSL Ostrvo Sv. Marko-sektor 26  –  PDF

Grafika:

 • Geodetska podloga  –  PDF
 • Plan namjene površina  –  PDF
 • Plan saobracaja, niv, reg i parcelacije  –  PDF
 • Prostorni oblici  –  PDF
 • Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF
 • Plan elektroenergetike  –  PDF
 • Plan TK instalacija  –  PDF
 • Plan zelenila  –  PDF

Državna studija lokacije Dio Sektora 27 i Sektor 28

 • Tekst DSL 27,28  –  PDF
 • Izvjestaj o SPU 25.11.2009  –  PDF

Grafika:

 • 01b1. Topografsko katastarska podloga  –  PDF
 • 01b2. Topografsko katastarska podloga  –  PDF
 • 11a. Plan namjene povrsine  –  PDF
 • 11b. Plan namjene povrsine  –  PDF
 • 12. Plan saobracaja  –  PDF
 • 13a. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13a1. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13b. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 14a. Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 14b. Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 15. Planirano zelenilo  –  PDF
 • 17. Planirana infrastruktura – hidrotehnika  –  PDF
 • 18. Planirana infrastruktura – elektroenergetika  –  PDF
 • 19. Postojeca infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 19. Postojece infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 20. Planirana infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 21. Faznost realizacije  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 29

 • Tekst DSL 29  –  PDF
 • Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu  –  PDF

Grafika:

 • 01b. Topografsko katarska podloga  –  PDF
 • 12a. Plan namjene površina  –  PDF
 • 12b. Plan namjene površina  –  PDF
 • 13a. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13b. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13c. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije (Ambijentalna cjelina)  –  PDF
 • 14a. Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 14b. Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 15a. Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 15b. Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 16. Hidrotehnička infrastruktura – Plan  –  PDF
 • 17. Elektroenergetska infrastruktura – plan  –  PDF
 • 18. Telekomunikaciona infrastruktura – plan  –  PDF
 • 19a. Pejzažna arhitetkura – plan  –  PDF
 • 19b. Pejzažna arhitetkura – plan  –  PDF
 • 20. Sinhron plan infrastrukture  –  PDF
 • 21. Plan oblika  –  PDF
 • 22. Faznost realizacije  –  PDF

Izmjene i dopune Državne studije lokacije Sektor 36

 • Odluka – dalje
 • Tekstualni dio plana – dalje

Grafički dio plana

 • 01 Geodetska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02 Izvod iz PPPN Obalno Podrucje – dalje
 • 03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje
 • 04 Izvod iz DSL Sektor 36 – Plan namjene povrsina – dalje
 • 05 Kontaktne zone – dalje
 • 06 Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 07 Plan namjene površina – dalje
 • 08 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje
 • 09 Plan saobraćajne infrastrukture – dalje
 • 10 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 • 11 Plan elektroenergetske  i termotehničke  infrastrukture – dalje
 • 12 Plan elektronske komunikacije – dalje
 • 13 Plan pejzažnog uređenja – dalje

Državna studija lokacije – Arsenal

 • 01 GEODETSKA PODLOGA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 02 IZVOD IZ PPPPN MD 25000 PREDLOG  –  PDF
 • 03 IZVOD IZ PPPPN MD 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 04 IZVOD IZ PPO TIVAT 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 05 IZVOD IZ GUP-a TIVAT 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 06 ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 07 PLANIRANA NAMJENA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 08 PLAN SAOBRAĆAJA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 09 PLAN UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 10 PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 11 ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 12 TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 13 ANALIZA POSTOJECEG STANJA PREDLOG  –  PDF
 • 14 PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA PREDLOG  –  PDF
 • 15 PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE PREDLOG  –  PDF
 • 16 PROSTORNI OBLICI PREDLOG  –  PDF
 • 17 PLAN SAOBRAĆAJA PREDLOG  –  PDF
 • 18 PEJZAŽNA ARHITEKTURA PREDLOG  –  PDF
 • 19 PLAN HIDROTEHNIČKIH INST PREDLOG  –  PDF
 • 20 PLAN ELEKTROTEHNIČKIH INST PREDLOG  –  PDF
 • 21 PLAN TK INSTALACIJA PREDLOG  –  PDF
 • SL Arsenal – faznost A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – final 2008 print  –  PDF
 • SL Arsenal – generalni koncept A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – kapaciteti A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – namjena A3 print  –  PDF

Uvid u planske dokumente koji su u izradi, kao i njihov trenutni status zainteresovani mogu ostvariti i preko sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma:

www.mrt.gov.me – link


DETALJNI URBANISTIČKI PLAN LEPETANE

 • Prethodno učešće javnosti sa ciljevima I svrhom izrade Detaljnog urbanistickog plana Lepetane u opštini Tivat i mogućim planskim rješenjima – link
 • Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana – link

URBANISTIČKI PROJEKAT TURISTIČKA ZONA LEPETANE

 • Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta – link

IZMJENE I DOPUNE DUP DONJI RADOVIĆI CENTAR

 • Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar” – link
 • Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna DUP-a “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja – link

IZMJENE I DOPUNE DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD

 • Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad” – link
 • Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna DUP-a “Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja – link
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana – link

IZMJENE I DPOUNE DUP ĐURAŠEVIĆI

 • Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu – link
 • Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu u periodu od 04.06. do 04.07.2019.godine – link
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Đuraševići”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Đuraševići”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana – link

IZMJENE I DOPUNE DSL DIO SEKTORA 27 I SEKTOR 28

 • Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” – link
 • Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” u periodu od 17.05. do 17.06.2019.godine – link
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije – link

IZMJENE I DOPUNE DSL “KALARDOVO – OSTRVO CVIJEĆA – BRDIŠTA”

 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta” – link

Javna rasprava o Nacrtu programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa javna garaža na UP 134, u zoni “A”, sa saobraćajnicom u zahvatu DUP-a Tivat Centar

 • Odluka usvojena – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj sa Javne rasprave – dalje
 • Primjedbe sa Javne rasprave – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Programski zadatak sa elementim UTU (nacrt) – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji – dalje

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom  o  pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od  opšteg  interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“ investitora Normal Company d.o.o. će se održati u periodu od 13.02.2019. godine do 19.02.2019. godine.

 • Program javne rasprave – PDF
 • Odluka o pristupanju – PDF
 • Programski zadatak sa UTU (nacrt) – PDF
 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatak sa UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar”

 • Program Javne rasprave – dalje
 • Grafički prilozi – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – izmjena trase ulice “od A04 do A06” sa koje se pristupa na UP 10, UP 11 i UP 12, u zahvatu DUP-a Donji Radovici Centar

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadataka sa elementima UTU – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – Javni prolaz ispod lokalnog puta Tivat-Radovići k.p.664/1 KO Milovići, u zahvatu DSL-a Dio Sektora 27 i Sektor 28 – urbanistička zona 10

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje
 • Inicijativa sa idejnim rješenjem – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – Javna garaža na UP 134, u zoni “A”, u zahvatu DUP-a Tivat Centar

 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Obavještenje o stavljanju van snage odluke – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj sa Javne rsprave – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA, POSTAVLJANJE UREĐAJA I OPREME ZA MOBILNU TELEFONIJU NA LUŠTICI

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatka sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Mišljenja preduzeća – dalje
 • Predlog Programskog zadatka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg intersa i to za:  Izgradnju privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda za povezivanje TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici  i  Izgradnju privremenog cjevovoda za priključenje grupe apartmana “C” i ” D” u projektu Luštica Bay

 • Odluka o pristupanju – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Rjesenje Elektrodistribucija – Lustica Bay – dalje
 • Program javne rasprave – dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA – PUT ZA PPOV

 • Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – dalje
 • Izvještaj o javnoj raspravi – dalje
 • Odluka – dalje
 • Programski zadatak – dalje
 • Program javne rasprave – dalje

Pregled predmeta – dalje

Mini vodič kroz proceduru legalizacije – dalje

Kako da legalizujete svoj objekat? – dalje

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata – dalje

Dokumentacija potrebna za legalizaciju – dalje

Šema postupka legalizacije – dalje

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  – dalje


Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljista za bespravne objekte – dalje

Mapa zona za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje


OBRAZAC 1 -Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 2 -Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 3 -Izjava privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije – revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta – dalje

OBRAZAC 4 -Izjava privrednog društva, koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekta, koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500 m2, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu – dalje

OBRAZAC 5 -Izjava privrednog društva koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta da je bespravni objekat neto površine preko 500 m2 stabilan i siguran za upotrebu – dalje

OBRAZAC 6 -Ovjerena izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta – dalje

OBRAZAC 7 -Zahtjev za otkup zemljišta – dalje

Poštovani posjetioci,
na ovoj stranici  možete pogledati podatke o izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, gradjevinskim i upotrebnim dozvolama.
Svi podaci su predstavljeni tabelarno u pdf formatu. Svaka od tabela sadrži iscrpne podatke o datumu podnošenja zahtjeva, podnosiocu zahtjeva odnosno investitoru, broju katastarske parcele, osnovne podatke o objektu kao i datum izdavanja akta.

2020

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2019

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2018

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2017

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2016

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA
 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – TABELA

2015

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA
 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – TABELA
 • OSTALI AKTI – dalje

2014

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2013

 2012 

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje 

2011

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE –dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE –  dalje

 2010

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje

 2009

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje

Stupanjem na snagu Odluke o donošenju Programa uspostavlja se nova procedura za  postavljanje privremenih objekata. Investitor se najprije mora obratiti Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj zahtjevom za izdavanje urbanističkih uslova za postavljanje privremenog objekta. Naknada za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata iznosi: 10,00€ za pokretne privremene objekte i 50,00€ za ostale vrste privremenih objekata.

Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane zakonom, koju podnosi nadležnom inspekcijskom organu. Dokumentacija sadrži: dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu; tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i, saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta.

Pregled zahtjeva i izdatih uslova za privremene objekte – dalje

Program privremenih objekata – dalje

Zahtjev za UTU za privremene objekte – dalje

Izvještaj sa ponovne javne rasprave – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Vidi ovdje link

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2018. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2019 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2017. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2018 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2016. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2017 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2015. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2016 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2014. godinu –detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2015 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2013. godinu –detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2014 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu – detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2013 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2011 godinu – detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu – detaljnije

Kompletnu proceduru za prijavu gradnje možete pogledati ovdje

Novom Geoportalu možete pristupiti putem sledećeg linka

Stari Geoportal je dostupan na ovom linku

Viber Community

9:17 pm

🌇 Tivat is at home.
—– Tivat je doma —–

9:16 pm

5:11 pm

✅ Nema novog pozitivnog slučaja zaraze koronavirusom među 60 analiziranih slučajeva juče popodne i jutros, saopštio dr Senad Begić.

Međutim, ne smijemo se opustiti i ne smijemo ići za talasom optimizma, dodao je on.

➡️ Direktor Kliničkog centra Jevto Eraković precizirao je da je u toj zdravstvenoj ustanovi 19 pacijenata, od kojih 12 na Infektivnoj, a sedam na Intezivnoj klinici.

– Na internoj klinici četiri su na respiratoru, a to govori o ozbiljnosti njihovog stanja. Dobro je da pripremamo jednog pacijenta za otpust, a do kraja sedmice još šest – istakao je Eraković.

Slična situacija je i u drugim bolnicama u Crnoj Gori, kojih je 22.
– Svi su stabilnog stanja – istakao je Eraković.

5:10 pm

5:10 pm

Američka ambasada pomogla američkim gradjanima da se vrate kući.

Ambasada SAD u Podgorici organizovala je jutros let aviona Montenegroerlajnza iz Podgorice kojim je 26 američkih državljana i rezidenata otputovalo za London odakle će dalje nastaviti put ka Sjedinjenim Američkim Državama.

🔌 Na letu do Londona avion se zaustavio u Sarajevu gdje je primio još 22 američka drzavljanina i rezidenta.

📍 Državljani Kanade, Madjarske, Irske, Holandije, Srbije, Južne Koreje, Švajcarske i Velike Britanije takođe su se ukrcali u avion u Podgorici i Sarajevu.

🇲🇪 Na povratku iz Londona avion Montenegroerlajnza dovodi kući crnogorske i bosanskohercegovačke državljane, uključujući 15 crnogorskih srednjoškolaca koji su pohadjali škole u Sjedinjenim Državama kroz FLEX program obrazovne razmjene koji finansira Stejt dipartment.

5:09 pm

4:51 pm

ℹ Vlada Crne Gore donijela je novi paket ekomskih mjera u cilju olakšavanja posljedica pandemije koronavirusa.
——————————-
(1/2)

– Crna Gora nastavlja uspješno da se nosi sa epidemijom koja je ugrozila i paralisala čitav svijet. To pokazuju informacije i analize svih domaćih i međunarodnih institucija i ja želim da se, još jednom, zahvalim svim građanima Crne Gore koji su pokazali visok nivo svijesti i odgovornosti u ovom teškom vremenu, rekao je premijer Duško Marković.

ℹ Nove predložene mjere uključuju:

➡️ Subvencije za zatvorene djelatnosti za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% minimalne zarade i 100% poreza i doprinosa na minimalnu zaradu za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima koji su usljed mjera za suzbijanje epidemije morali biti zatvoreni;

➡️ Subvencije za ugrožene djelatnosti za april i maj u iznosu od 50% bruto iznosa minimalne zarade za svakog registrovanog zaposlenog u sektorima čiji je rad ugrožen usljed mjera za suzbijanje epidemije;

➡️ Subvenciju za zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu za april i maj u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao ostati kući zbog čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina;

➡️ Subvencije za zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji takođe za april i maj 2020. godine u iznosu od 70% bruto minimalne zarade za svakog zaposlenog koji je morao biti u karantinu ili samoizolaciji;

➡️ Subvencije za novo zapošljavanje u iznosu od 70% bruto minimalne zarade u trajanju od 6 mjeseci za preduzetnike, mikro, mala i srednja privredna društva koja evidentiraju nove zaposlene u mjesecu aprilu, a koji su istovremeno bili evidentirani kao nezaposlena lica na Zavodu za zapošljavanje Crne Gore.

✅ Subvencije koje država na ovaj način daje kroz podršku privredi i građanima izuzete su od prinudne naplate. Ove mjere uključuju i olakšice za građane i olakšice za pospješivanje likvidnosti.

✅ Dodatno, Vlada će zadužiti Investiciono-razvojni fond da dizajnira nove kreditne linije na način da dopunjavaju ove Vladine mjere.

✅ Državni organi, organi državne uprave, ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, a čiji je osnivač Crna Gora, kao i privredna društva u kojima je država većinski vlasnik kapitala, nakon usvajanja mjera zatražiće odlaganje izvršenja koja su pokrenuta po njihovom predlogu, za vremenski period od 60 dana, za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad u cilju suzbijanja epidemije zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja.

➡️ Svi energetski subjekti oslobodiće od plaćanja fiksnog dijela računa za utrošenu električnu energiju, za mjesece april, maj i jun, privredna društva u djelatnostima čiji je rad zabranjen naredbom Ministarstva zdravlja;

Paralelno, Elektroprivreda će duplirati iznos za subvencije računa za struju socijalno ugroženim domaćinstvima za vrijeme trajanja mjera.

Svaki zatraženi povraćaj PDV-a će se realizovati u roku od najvise 45 dana a Uprava carina će limit izloženosti carinske garancije za odloženo plaćanje carinskog duga produžiti sa 30 na 60 dana za mjesece april i maj za privredne subjekte u djelatnostima čiji je rad zabranjen nardbom Ministarstva zdravlja u cilju suzbijanja epidemije.

➡️ Podrška za poljoprivredu, jednokratna pomoć za nezaposlene

ℹ Mjere uključuju i:

○ Jednokratnu pomoć privrednim ribarima;

○ Plaćanje doprinosa osiguranicima po osnovu poljoprivrede;

○ Jednokratnu podršku korisnicima staračkih naknada;

○ Podršku kupovini domaćih proizvoda;

○ Podršku plaćanju proizvoda domaćim proizvođačima u roku od 15 dana;

○ Povoljne kredite za nabavku obrtnih sredstava I plaćanje kamate korisnicima tih kredita u grejs periodu;

○ Avansnu uplatu 80% pojedinih premija.

– Dodatna podrška poljoprivredi označiće i nastavak politike ravnomjernog regionalnog razvoja, sa posebnim fokusom na Sjever Crne Gore. Na kraju, Vlada će obezbijediti i jednokratnu pomoć u iznosu od 50 eura svim nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koja ne ostvaruju novčanu naknadu ili materijalno obezbjeđenje rekao je Marković.

Premijer je rekao da je suština svake od ovih mjera da podrži zaposlenog koji radi i želi da stvara; i privrednika koji poštuje državu i njene ekonomske napore, čuvajući pritom svoje zaposlene.

– Svaki euro koji uložimo kroz ovaj paket mjera mora da doprinese očuvanju onoga što imamo, i stvori pretpostavke za brži oporavak ekonomije i životnog standarda svakog građanina i njegove porodice, istakao je premijer Duško Marković.

4:50 pm

4:48 pm

[ 09 April 2020 15:51 ] Opstina TIVAT: (checkmark) Nova podjela humanitarne pomoći u saradnji sa mjesnim zajednicama

ℹ Mjesne zajednice Opštine Tivat dostavile su spiskove osoba iz rizičnih kategorija kojima je potrebna podrška volontera Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje (OTZS), ta podrška se već realizuje a biće dopunjena i novom podjelom humanitarne pomoći za domaćinstva u stanju socijalne potrebe. To je zaključak sastanka predsjednika OTZS i Opštine dr Siniše Kusovca sa predstavnicima MZ Tivat Centar, Krašići, Krtoli, Gradiošnica, Lepetane i Donja Lastva sa Seljanovom.

➡️ Pomoć će biti podijeljena iz sredstava obezbijeđenih iz trećeg humanitarnog kontigenta u vidu seta namirnica i sredstava za higijenu.
Predsjednik Kusovac je zahvalio prestavnicima mjesnih zajedncia na odzivu i doprinosu da se epidemiološke mjere poštuju na teritoriji cijelog grada.

“Svjesni činjenice da su i u našem gradu kao i na nivou cijele države ovom situacijom u ekonomskom smislu ponajviše pogođeni mali preduzetnici, samostalne trgovinske i zanatske radnje te uslužne djelatnosti kao što su taksi službe, radnici u ugostiteljstvu i ostali, očekujemo da će u skorije vrijeme Vlada u saradnji sa NKT kreirati set mjera koje će se sprovoditi i na lokalnom nivou te omogućiti lakše funkcionisanje u narednom periodu” istakao je predsjednik.

Potpredsjednik Opštine Dejan Maslovar je apelovao na pomoć svih i jedinstvo u sprovođenju mjera NKT i ubuduće, i pozvao sve kojima je pomoć potrebna da bez ustručuvanja kontaktiraju volonterski tim, Kol centar i Crveni krst, jer „smo svi na istom zadatku da se ovo sve što brže prebrodi“.

Gabrijela Glavočić iz Službe predsjednika će preduzeti dalje aktivnosti na koordinaciji između svih službi i sektora u dijelu distibucije pomoći kako bi i sljedeći kontigent bio podijeljen najugroženijima, shodno dostavljenim spiskovima.

U ime mjesnih zajednica sastanku su prisustvovali Radovan Novaković, Veselin Vuković, Ivo Deković i Nikola Popović i predstavnik MZ Krtoli. Sastanku je prisustvovao i komandir Službe i spašavanja Zoran Barbić, Svjetlana Đikanović i koordinatorka Volonterskog tima Dubravka Koparan.

4:47 pm

Partneri