Urbanizam

Planski dokumenti evidentiraju se i objavljuju u Registru planskih dokumenata, koji vodi Ministarstvo. Uvid u Registar možete ostvariti na linku – www.planovidozvole.mrt.gov.me

Državna studija lokacije Dio Sektora 22 – Ponta Seljanova

 • Odluka o usvajanju – dalje
 • Izvještaj sa Javne rasprave – dalje
 • Tekst plana – dalje

Grafika:

 • 01 Katastarsko topografska podloga sa granicom zahvata plana – dalje
 • 02 Izvod iz PPPPN Morsko dobro – dalje
 • 03 izvod iz PUP Tivat-namjena površina – dalje
 • 04 Izvod iz PUP-a Tivat-seizmička mikrorejonizacija – dalje
 • 05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – dalje
 • 06 Izvod iz PPPNOP namjena površina – dalje
 • 07 Izvod iz PPPNOP građevinska područja – dalje
 • 08 Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 09 Kontaktne zone – dalje
 • 10 Plan namjene površina – dalje
 • 11 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje
 • 12 Plan saobraćajne infrastrukture – dalje
 • 13 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 • 14 Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 15 Plan elektronskih komunikacija – dalje
 • 16 Plan pejzažnog uređenja – dalje

Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Arsenal

Državna studija lokacije Dio Sektora 22 i Sektor 23

 • Osnovni tekst 22-23 + ekonomska analiza  –  PDF
 • Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 17.05.2010  –  PDF

Grafika:

 • 01b Topografko katastarska podloga 1  –  PDF
 • 01b Topografko katastarska podloga 2  –  PDF
 • 08a Plan namjene površina  –  PDF
 • 08b Plan namjene površina  –  PDF
 • 09a Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 09b Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 10a Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 10b Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 11a Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 11b Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 12 Elektroenergetska infrastruktura  –  PDF
 • 13 Hidrotehnicka infrastruktura  –  PDF
 • 14 Telekomunikaciona infrastruktura  –  PDF
 • 15 Planirano zelenilo  –  PDF
 • 17 Sinhron plan infrastrukture  –  PDF
 • 18.1 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.2 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.3 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.4 3D Prikaz  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 24 – Aerodrom

 • DSL sektor 24 tekstualni dio (mart 2013) usvojeno – dalje
 • DSL sektor 24 (sintezni list A3) Plan namjene & Rezimi koriscenja (mart 2013) – dalje

Grafika:

 • 01 Odluka DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • 02 Programski zadatak DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • 03 Odgovori na primjedbe na nacrt DSL sektor 24 – javna rasprava – dalje
 • 04 Zakljucak Vlade o usvajanju DSL Aerodrom Tivat – dalje
 • 05 PPA DSL Aerodrom Tivat – konacna verzija 2011 – dalje
 • 06 Analiza usaglasenosti sa ICAO standardima – dalje
 • 07 Analiza lokacije kontrolnog tornja – dalje
 • 08 Analiza platforme – dalje
 • 09 EKONOMSKO TRZISNA ANALIZA AERODROMA TIVAT – dalje
 • Grafički prilozi:
 • 01 Podloga sa granicom DSL – dalje
 • 02-1 Izvod iz PPMDCG – dalje
 • 02-2 Izvod iz PUPa – dalje
 • 03-1 Geologija – dalje
 • 03-2 Seizmika – dalje
 • 04 Postojeca namjena povrsina i objekata – dalje
 • 05 Plan namjene povrsina i objekata – dalje
 • 06 Rezimi koriscenja i faze realizacije – dalje
 • 07 Plan zelenih i slobodnih povrsina – dalje
 • 08-1 sjever SAO Reg-NIV Parcelacija – dalje
 • 08-2 jug SAO Reg-NIV Parcelacija – dalje
 • 09 Plan hidrotehnicke infrastrukture – dalje
 • 10 Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 11 Plan tk infrastrukture – dalje

Strateška procjena uticaja

 • SPU DSL Aerodrom Tivat (februar 2013) – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 1 – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 2 – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 3 – dalje
 • Licenca za planiranje montecep 2009 – dalje
 • Odluka DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • Programski zadatak DSL – Aerodrom Tivat – dalje

Državna studija lokacije Sektor 25 – Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta

 • SPU DSL Ostrvo Cvijeća, Kalardovo i Brdišta  – PDF
 • DSL KALARDOVO – OSTRVO CVIJEĆA – BRDIŠTA  –  PDF

Grafika:

 • TOPOGRAFSKO KATASTARSKA PODLOGA  –  PDF
 • PLAN NAMJENE POVRŠINA  –  PDF
 • PLAN PARCELACIJE  –  PDF
 • PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE  –  PDF
 • PLAN SAOBRAĆAJA  –  PDF
 • PLAN HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  –  PDF
 • PLAN ELEKTROENERGETIKE  –  PDF
 • PLAN TK INSTALACIJA  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 26 – Ostrvo Sveti Marko

 • DSL Ostrvo Sv. Marko-sektor 26  –  PDF

Grafika:

 • Geodetska podloga  –  PDF
 • Plan namjene površina  –  PDF
 • Plan saobracaja, niv, reg i parcelacije  –  PDF
 • Prostorni oblici  –  PDF
 • Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF
 • Plan elektroenergetike  –  PDF
 • Plan TK instalacija  –  PDF
 • Plan zelenila  –  PDF

Državna studija lokacije Dio Sektora 27 i Sektor 28

 • Tekst DSL 27,28  –  PDF
 • Izvjestaj o SPU 25.11.2009  –  PDF

Grafika:

 • 01b1. Topografsko katastarska podloga  –  PDF
 • 01b2. Topografsko katastarska podloga  –  PDF
 • 11a. Plan namjene povrsine  –  PDF
 • 11b. Plan namjene povrsine  –  PDF
 • 12. Plan saobracaja  –  PDF
 • 13a. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13a1. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13b. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 14a. Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 14b. Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 15. Planirano zelenilo  –  PDF
 • 17. Planirana infrastruktura – hidrotehnika  –  PDF
 • 18. Planirana infrastruktura – elektroenergetika  –  PDF
 • 19. Postojeca infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 19. Postojece infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 20. Planirana infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 21. Faznost realizacije  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 29

 • Tekst DSL 29  –  PDF
 • Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu  –  PDF

Grafika:

 • 01b. Topografsko katarska podloga  –  PDF
 • 12a. Plan namjene površina  –  PDF
 • 12b. Plan namjene površina  –  PDF
 • 13a. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13b. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13c. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije (Ambijentalna cjelina)  –  PDF
 • 14a. Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 14b. Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 15a. Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 15b. Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 16. Hidrotehnička infrastruktura – Plan  –  PDF
 • 17. Elektroenergetska infrastruktura – plan  –  PDF
 • 18. Telekomunikaciona infrastruktura – plan  –  PDF
 • 19a. Pejzažna arhitetkura – plan  –  PDF
 • 19b. Pejzažna arhitetkura – plan  –  PDF
 • 20. Sinhron plan infrastrukture  –  PDF
 • 21. Plan oblika  –  PDF
 • 22. Faznost realizacije  –  PDF

Izmjene i dopune Državne studije lokacije Sektor 36

 • Odluka – dalje
 • Tekstualni dio plana – dalje

Grafički dio plana

 • 01 Geodetska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02 Izvod iz PPPN Obalno Podrucje – dalje
 • 03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje
 • 04 Izvod iz DSL Sektor 36 – Plan namjene povrsina – dalje
 • 05 Kontaktne zone – dalje
 • 06 Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 07 Plan namjene površina – dalje
 • 08 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje
 • 09 Plan saobraćajne infrastrukture – dalje
 • 10 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 • 11 Plan elektroenergetske  i termotehničke  infrastrukture – dalje
 • 12 Plan elektronske komunikacije – dalje
 • 13 Plan pejzažnog uređenja – dalje

Državna studija lokacije – Arsenal

 • 01 GEODETSKA PODLOGA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 02 IZVOD IZ PPPPN MD 25000 PREDLOG  –  PDF
 • 03 IZVOD IZ PPPPN MD 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 04 IZVOD IZ PPO TIVAT 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 05 IZVOD IZ GUP-a TIVAT 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 06 ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 07 PLANIRANA NAMJENA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 08 PLAN SAOBRAĆAJA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 09 PLAN UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 10 PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 11 ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 12 TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 13 ANALIZA POSTOJECEG STANJA PREDLOG  –  PDF
 • 14 PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA PREDLOG  –  PDF
 • 15 PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE PREDLOG  –  PDF
 • 16 PROSTORNI OBLICI PREDLOG  –  PDF
 • 17 PLAN SAOBRAĆAJA PREDLOG  –  PDF
 • 18 PEJZAŽNA ARHITEKTURA PREDLOG  –  PDF
 • 19 PLAN HIDROTEHNIČKIH INST PREDLOG  –  PDF
 • 20 PLAN ELEKTROTEHNIČKIH INST PREDLOG  –  PDF
 • 21 PLAN TK INSTALACIJA PREDLOG  –  PDF
 • SL Arsenal – faznost A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – final 2008 print  –  PDF
 • SL Arsenal – generalni koncept A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – kapaciteti A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – namjena A3 print  –  PDF

Uvid u planske dokumente koji su u izradi, kao i njihov trenutni status zainteresovani mogu ostvariti i preko sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma:

www.mrt.gov.me – link


URBANISTIČKI PROJEKAT TURISTIČKA ZONA LEPETANE

 • Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta – link

IZMJENE I DOPUNE DSL “DIO SEKTORA 22 I SEKTOR 23”

 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio sektora 22 i Sektor 23” – link

IZMJENE I DOPUNE PUP OPŠTINE TIVAT

 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna PUP Opštine Tivat – link

IZMJENE I DOPUNE DSL “KALARDOVO – OSTRVO CVIJEĆA – BRDIŠTA”

 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta” – link

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na izmještanju elektroenergetskog vazdušnog voda i polaganje 10kV voda, na dijelu kat.par.br. 1581/2 i 1985/1 obje KO Đuraševići, u zahvatu PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10) – PDF

 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave  – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – TS „UV1“ 10/0,4Kv 1x 1000Kv, na dijelu kat.parc.br.1043/1 KO Radovići i priključnih 10Kv kablovskih vodova na dijelu kat.parc.br. 1043/1, 1043/5 i 1146/1 sve KO Radovići, u obuhvatu Izmjena i dopuna DUP-a „Golf i Donji Radovići centar“ („Sl.list CG-opštinski propisi“ br. 93/20) – PDF

 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Program javne rasprave – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupnog puta golf zoni sa zapadne strane, na dijelu kat.parc.br.1043/1,1044/1 i 1061 sve KO Radovići i kat.parc.br.1378/1 KO Gošići, u obuhvatu Izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad(»Sl.list CG« br. 92/2020) i »Prostorno-urbanističkog plana«Tivta do 2020.godine („Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/10) – PDF

 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Program javne rasprave – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – TS 10/0,4Kv 2x630Kva „RULJINA“ na kat.parc.br.397/2 KO Donja Lastva sa priključnim 10Kv kablovskim vodovima –faza I, TS 10/0,4Kv 1x1000Kva „CENTURION“ na kat.parc.br.566/3 KO Tivat sa uklapanjem u VN mrežu-faza II, TS 10/0,4Kv 2x1000Kva „HOTEL TIVAT“ na kat.parc.br.71/1 KO Tivat sa uklapanjem u VN mrežu – faza III, uklapanje postojeće TS10/0,4Kv “Donja Lastva2“ u VN mrežu-faza IV u obuhvatu Urbanističkog plana “Ruljina“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 3/13), Detaljnog urbanističkog plana »Donja Lastva« (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 3/13), Izmjena i dopuna DSL-a „ARSENAL“ (»Sl.list CG« br. 57/19), Detaljnog urbanističkog plana „Mažina” (»Sl.list CG« br. 15/ 15) i Detaljnog urbanističkog plana »Seljanovo« (»Sl.list CG-opštinski propisi« broj 37/13) – PDF

 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Program javne rasprave – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS 3 10/0.4kV  1x630kVA, u okviru UP  219, na kat.par.br. 361/2 KO Donja Lastva, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u VN mrežu, na dijelu kat.parc.br.333/1, 334/1, 361/3 i 361/2 sve KO Donja Lastva, u zahvatu DUP- a „Donja Lastva“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 3/13) – PDF

 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Program javne rasprave – WORD
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa, izvođenje radova na izgradnji trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1×630 kVA, u okviru urbanističke parcele UP- TS 10, formirane od dijela kat.par.br. 3917/3 i 3917/4 KO Tivat, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova, na dijelu kat.par.br. 3917/3, 4885 i 3899 sve KO Tivat, u obuhvatu DUP-a “Župa-Češljar” (“Sl.list CG- opštinski propisi”, br. 8/14) – PDF

 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Program javne rasprave – WORD
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa, izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS VI 10/0.4kv 1x630kVA, u okviru UP 2004, na dijelu kat.par.br. 718 KO Mrčevac, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u VN mrežu, u zahvatu DUP- a „Gradiošnica“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 32/11) – PDF

 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Program javne rasprave – WORD
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izvođenje radova na izgradnji trafostanice TS 10/0,4 kV 1×630 kVA, u okviru urbanističke parcele UP ts1, formirane od kat.par.br. 1113/214 KO Krašići, sa polaganjem 10kV kablovskih vodova za uklapanje u 10kV mrežu, u obuhvatu DUP-a „Krašići“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 12/17) – PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – infrastrukture za vodosnabdijevanje ostrva Gospa od Otoka u obuhvatu Državne studije lokacije Ostrvo Sveti Marko (»Sl.list CG« br. 7/2010), podmorskim putem sa postojeće sekundarne mreže od kat.parc.br.57 KO Milovići, u obuhvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 27 i Sektor 28“ (»Sl.list CG« br. 7/2010) – PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – pristupne saobraćajnice za rezervoar u Gradiošnici, koja se formira od djelova kat.parc.br.1868,1867, 1878, 1874/1, 1873, 1869 i 1870 sve KO Mrčevac, u obuhvatu PUP-a (Prostorno-urbanističkog plana) Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010)PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – zamjena potisnog i distributivnog cjevovoda u naselju Radovići (druge visinske zone), u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 32/11) i PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10) PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluku o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa –izgradnja vodovodnog cjevododa za snabdijevanje rezervoara Tivat iz  rezervoara Podkuk, u zahvatu DUP- a „Mažina“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 15/15) i PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10). PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- izvođenje radova na distributivnom cjevovodu, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 3/13), UP »Donja Lastva« (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 28/17) i PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10), katastarska opština Donja Lastva. PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa –proširenje sekundarne kanalizacione mreže u višim zonama naselja Gornji Kalimanj, u obuhvatu DUP-a »Gornji Kalimanj« (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 18/15). PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa –izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa proširenje sekundarne i tercijarne kanalizacione mreže, u obuhvatu DUP-a »Gornji Kalimanj« (»Sl.list CG – opštinski propisi« broj 18/15).PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa djelimična zamjena glavnog transportnog cjevovoda ka Plavim Horizontima, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Radovići“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 32/11), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG – opštinski  propisi« br. 24/10) i Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta »Pržno I« (»Sl.list CG – opštinski  propisi« br. 22/14)PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa izgradnju distributivne mreže za rezervoar Gradiošnica, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mrčevac“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 20/13), PUP- a Tivta do 2020.godine (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 24/10) i Državne studije lokacije »Dio Sektora 22 i Sektor 23« (»Sl.list CG« br. 68/2010), katastarska opština Mrčevac i Tivat. PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa proširenje kanalizacione mreže u Donjoj Lastvi, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Donja Lastva“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 3/13), UP »Donja Lastva« (»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 28/17) i UP “Ruljina”(»Sl.list CG- opštinski propisi« br. 3/13), katastarska opština Donja Lastva, Detaljnog urbanističkog plana “Seljanovo“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 37/13), katastarska opština Tivat. PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa proširenje kanalizacione mreže u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Mrčevac“ (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 20/13), Detaljnog urbanističkog plana “Gradiošnica” (»Sl.list CG – opštinski propisi« br. 32/11) i Državne studije lokacije »Dio Sektora 22 i Sektor 23« (»Sl.list CG« br. 68/10) – PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa trafostanice TS 1 10/0.4kV  1x630kVA, u okviru UP  312, na kat.par.br. 395/4 KO Donja Lastva, i priključnih 10kV kablovskih vodova čija se trasa polaže na dijelu kat.parc.br. 164, 171, 333/1, 395/3, 395/2, 395/4, 392/2 i 372/2 sve KO Donja Lastva i postavljanje 10kV betonskog stuba na dijelu kat.parc.br. 372/2 KO Donja Lastva, u zahvatu DUP- a „Donja Lastva“ („Sl.list CG- opštinski propisi“ br. 03/13). – PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – građenje objekta trafostanice NDTS ,,Mimoza-nova” na katastarskoj parceli 3384 KO Tivat, urbanističkoj parceli UP 117 u zoni A, sa prikljucnim 10 Kv kablovskim vodovima: -planom predviđenim do TS Vračar koja se nalazi na kat.parc.br. 2292 KO Tivat preko kat.par.br. 3384, 3381, 3379, 3383, 2285/1 i 2286/1 sve KO Tivat;
– planom predviđenim do MBTS Pakovo koja se nalazi na kat.parc.br.3412 KO Tivat preko kat.parc.br. 3384, 3386, 3377, 3376, 3373, 3372, 3368, 3366, 3358, 3364, 3363, 3362/2, 3362/1, 3360, 3387, 3388, 3389, 3396/3, 3397, 3406, 3410 i 3411 sve KO Tivat;
– odlukom predviđenim novim kablom do TS Pine koja se nalazi na kat.parc.br. 2308 KO Tivat, a preko kat.parc.br.3384, 3377, 3376, 3383, 2266 i 2297/1 sve KO Tivat., u obuhvatu DUP-a ,,Tivat-Centar” (»SI.list CG« br. 21/18) – PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – NDTS 10/0.4 KV 1X1000 kVa ,,Centurion” na kat.parc.br.566/3 KO Tivat sa priključnim 10 Kv vodom koji prolazi preko kat.parc.br.1034, 4881/1, 1009/1, 4893, 956, 959/1, 4892/1, 551/49, 551/1,551/52, 183/1, 183/2, 565/1, 566/4, 566/2 i 566/3 sve KO Tivat u zahvatu lzmjena i dopuna DSL-a ,,ARSENAL” (»SI.list CG« br. 57/19), Detaljnog urbanističkog plana ,,Mažina” (»SI.listCG« br. 15/ 15) i Detaljnog urbanističkog plana »Seljanovo« (»SI.list CG opštinski propisi« broj 37/13) – PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- trafostanice TS 5 10/0,4 kV 1×630 kVA “Br. 5- Donja Lastva”, u okviru urbanističke parcele UP 539, na dijelu  kat.par.br. 334/1 KO Donja Lastva i  10kV kablovskih podzemnih vodovaza uklapanje u 10 kV mrežu, čija se trasa prostire preko kat.par.br. 334/1, 333/1, 395/3, 395/2 i 395/4 sve KO Donja Lastva, u zahvatu DUP-a  “Donja Lastva” (“Sl.list CG- opštinski propisi, br. 03/13) – PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa- Izgradnja trafostanice NDTS 10/0,4 kV 1×630 kVA, u okviru urbanističke parcele UP 22, formirane od dijela kat.par.br. 171 i dijela kat.par.br. 182 KO Tivat, i priključnih 10kV kablovskih vodova, čija trasa se polaže na dijelu kat.par.br. 171, 183/1, 184/2, 109 sve u KO Tivat, i na dijelu kat.par.br. 737, 728/1, 606/1 i 606/2 sve KO Donja Lastva, u zahvatu Državne studije lokacije “Dio Sektora 22” (»Sl.list CG« br. 30/17) – PDF

 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa kablovskih-podzemnih vodova 10kV od TS 10/0,4kV ,,Zupa” do TS 10/0,4kV ,,Marici”, a cija trasa ide preko kat.parc.br.4328, 4327, 4326, 4274, 4267, 4892/1, 4248, 4249 i 4266 sve KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanistickog plana ,,Zupa Cesljar”(,,SI.listCG- opstinski propisi” br. 8/14) i Državne studije lokacije,,Dio Sektora 22 i Sektor23” (,,SI.list CG” br. 68/10) – PDF

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteq interesa kablovskih- podzemnih vodova 1 OkV od TS 10/0,4kV ,.Zupa” do TS 10/0,4kV ,,Marici”, a cija trasa ide preko kat.parc.br. 4328, 4327, 4326, 4274, 4267, 4892/1, 4248, 4249 i 4266 sve KO Tivat, u zahvatu Detaljnog urbanlstickoq plana ,,Zupa Cesljar” (,,SI.list CG- opstinskl propisi” br. 8/14) i Drzavne studije lokacije ,,Die Sektora 22 i Sektor 23” (..SI.listCG” br. 68/10) – PDF

 • Odluka o pristupanju – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elem. UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa kablovskih-podzemnih vodova 10kV za uklapanje TS 35/10kV ,,Tri Krsta”u 10kV mrezu, a cija trasa ide preko kat.parc.br.1088/2, 1088/3, 1147/1, 1147/4, 1045/76, 1147/5, 1045/75, 1045/26, 1147/7, 1147/6 i 1045/69 sve KO Radovici, u zahvatu ,,Prostornog plana posebne namjene za obalno podrucje”(,,SI.list CG” br. 56/18) – PDF

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa kablovskih – podzemnih vodova 1 OkVza uklapanje TS 35/10kV ,,Tri Krsta” u 10kV rnrezu, a cija trasa ide preko kat.parc.br. 1088/2, 1088/3, 1147/1, 1147/4, 1045/76, 1147/5, 1045/75, 1045/26, 1147/7, 1147/6 i 1045/69 sve KO Radovici, u zahvatu ,,Prostornog plana posebne namjene za obalno podruqe” (,,SI.list CG” br. 56/18) – PDF

 • Odluka o pristupanju – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvjestaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elem. utu – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa – kablovskog voda koji ce napajati trafostanicu NOTS 10/0.4 kV 2x1000kVA ,,Butiko” i NOTS 10/0.4kV 2 x 1000 kVA ,,Voli” sa trafostanice 35/10kV ,,Racica”, a prelazi preko dijelova kat.parc.br.824, 1986/1, 1986/2 i 1990 sve KO Đurasevici u obuhvatu PUP-a (Prostorno – urbanistickog plana) Tivta do 2020.godine (»SI.list CG – opštinski propisi« br. 24/2010) – PDF

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU broj 0902-332/22-261/9 i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa kablovskog voda koji ce napajati trafostanicu NDTS 10/0.4 kV 2x1000kVA ,,Butiko” i NDTS 10/0.4kV 2 x 1000 kVA ,,Voli” sa trafostanice 35/10kV
,,Racica”, a prelazi preko dijelova kat.parc.br. 824, 1986/1, 1986/2 i 1990 sve KO Đurasevici u obuhvatu PUP-a (Prostorno – urbanistickoq plana) Tivta do 2020.godine (»SI.list CG – opstinskl propisi« br. 24/2010) – PDF

 • Odluka o pristupanju – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Programski NACRT – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa – saobracajnice koja povezuje kruznu raskrsnicu na putu MR2 sa kapelom u Radovicima, a formira se od dijelova kat.parc.br.319/1, 472/1 i 472/2 sve KO Nikovici u obuhvatu PUP-a (Prostorno urbanistickog plana) Tivta do 2020.godine (»SI.listCG-opstinsk propisi« br. 24/2010) – PDF

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU koji je sastavni die Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteq interesa saobracainlce koja povezuje kruznu raskrsnicu na putu MR2 sa kapelom u Radovicima, a formira se od dijelova kat.parc.br.319/1, 472/1 i 472/2 sve KO Nikovici u obuhvatu PUP-a (Prostorno-urbanistickoq plana) Tivta do 2020.godine (»SI.list CG-opstinski propisi« br. 24/2010) – PDF

 • Odluka o pristupanju izgradnji – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka sa elementima UTU – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa – lnfrastrukture (vodovodne i kanalizacione) u trupu setalista od Sv.Roka do Lepetana, a preko kat.parc.br.482 i 472 sve KO Lepetani i 745 KO Donja Lastva u obuhvatu Prostorno-urbanistickog plana Tivta do 2020.godine (»SI.list CG-opstinski p ropisi« br. 24/2010) – PDF

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU broj 09-333/22-216/7 od 12.05.2022. godine, koji je sastavni dio Odluke o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa – infrastrukture (vodovodne i kanalizacione) u trupu setalista od Sv.Roka do Lepetana, a preko kat.parc.br.482 i 472 sve KO Lepetani i 745 KO Donja Lastva u obuhvatu Prostorno• urbanistickoq plana Tivta do 2020.godine (»SI.list CG-opstinski propisi« br. 24/2010) – PDF

 • Odluka o pristupanju izgradnji – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA UTU – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa – izmjestanje postojećih 35 Kv kablovskih vodova koji prelaze preko kat.parc.br.405/1 i 405/2 KO Mrčevac koje formiraju urbanlsticku parcelu broj UP 1 u zahvatu DUP-a ,,Mrcevac” “(»SI.list CG«- Opstinski propis br. 20/13) na novu trasu preko kat.parc. 405/2, 1298/1 sve KO Mrcevac i 4892/1 i 4621 sve KO Tivat – PDF

Javna rasprava o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izmještanje postojećih 35 kv kablovskih vodova – Mrčevac – PDF

 • Odluka o pristupanju izgradnji – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Programski zadatak – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF

Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa saobracajnice na Lustlcl, od kompleksa Orascom – MR 2 saobracajnice do granice sa opstlnom Herceg Novi, cija trasa ide preko kat.pare.br.1045/1,1045/4 sve KO Radovicl u zahvatu ,,Prostornog plana posebne namjene za obalno podrucjeCrne Gore” (»SI.list CG« broj 56/18) – PDF

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima UTU i Odluci o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa saobraćajnice na Luštici, od kompleksa Orascom – MR 2 saobraćajnice do granice sa opštinom Herceg Novi, a čija trasa ide preko kat.parc.br.1045/1,1045/4 sve KO Radovići u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“ – PDF

 • Odluka o pristupanju izgradnji – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Programski zadatak sa elementima UTU – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opsteg interesa infrastrukture (vodovodna, elektro i telekomunikaciona infrastruktura, koju cine trasa 10Kv kabla, optickog kabla i vodovodnih instalacija) kojom bi se snabdijevala urbanlsticka parcela UP 7 sa namjenom Servisni objekat – granicni prelaz, pumpa, pretakanje goriva, svetionik (NT), u zahvatu ,,Prostornog plana posebne namjene za obalno podrucje Crne Gore”, (»SI.list CG« br. 56/2018), lzmjene i dopune detaljnog urbanistickog plana Golf i Donji Radovlcl zapad (»SI.list CG« br. 92/2020), “Prostorno-urbanistickog plana Tivta do 2020. godine” (»SI.list CG-opstinski propisi« br. 24/2010) i »Driavne Studije lokacije Sektor 36 (»SI.list CG« br. 35/2019) – PDF

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa elementima urbanisticko tehnicklh uslova, sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opsteg intersa i to infrastrukture u zahvatu ,,Prostornog plana posebne namjene za obalno podruqe Crne Gore”, (»SI.list CG« br. 56/2018), lzmjene i dopune detaljnog urbanistickoq plana Golf i Donji Radovici zapad (»SI.list CG« br. 92/2020), “Prostorno• urbanistickoq plana Tivta do 2020. godine” (»SI.list CG-opstinski propisi« br. 24/2010) i »Drzavne Studije lokacije Sektor 36 (»SI.list CG« br. 35/2019)”, odrzace se u periodu od 13.04.2021. godine do 28.04.2021. godine – PDF

 • ODLUKA O PRISTUPANJU – PDF
 • Program javne rasprave – PDF
 • Nacrt programskog zadatka – PDF
 • Izvještaj sa javne rasprave – PDF
 • Odluka o izgradnji – PDF
 • Programski zadatak – PDF

Javna rasprava o Nacrtu programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa javna garaža na UP 134, u zoni “A”, sa saobraćajnicom u zahvatu DUP-a Tivat Centar

 • Odluka usvojena – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj sa Javne rasprave – dalje
 • Primjedbe sa Javne rasprave – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Programski zadatak sa elementim UTU (nacrt) – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji – dalje

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom  o  pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od  opšteg  interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“ investitora Normal Company d.o.o. će se održati u periodu od 13.02.2019. godine do 19.02.2019. godine.

 • Program javne rasprave – PDF
 • Odluka o pristupanju – PDF
 • Programski zadatak sa UTU (nacrt) – PDF
 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatak sa UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar”

 • Program Javne rasprave – dalje
 • Grafički prilozi – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – izmjena trase ulice “od A04 do A06” sa koje se pristupa na UP 10, UP 11 i UP 12, u zahvatu DUP-a Donji Radovici Centar

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadataka sa elementima UTU – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – Javni prolaz ispod lokalnog puta Tivat-Radovići k.p.664/1 KO Milovići, u zahvatu DSL-a Dio Sektora 27 i Sektor 28 – urbanistička zona 10

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje
 • Inicijativa sa idejnim rješenjem – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – Javna garaža na UP 134, u zoni “A”, u zahvatu DUP-a Tivat Centar

 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Obavještenje o stavljanju van snage odluke – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj sa Javne rsprave – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA, POSTAVLJANJE UREĐAJA I OPREME ZA MOBILNU TELEFONIJU NA LUŠTICI

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatka sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Mišljenja preduzeća – dalje
 • Predlog Programskog zadatka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg intersa i to za:  Izgradnju privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda za povezivanje TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici  i  Izgradnju privremenog cjevovoda za priključenje grupe apartmana “C” i ” D” u projektu Luštica Bay

 • Odluka o pristupanju – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Rjesenje Elektrodistribucija – Lustica Bay – dalje
 • Program javne rasprave – dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA – PUT ZA PPOV

 • Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – dalje
 • Izvještaj o javnoj raspravi – dalje
 • Odluka – dalje
 • Programski zadatak – dalje
 • Program javne rasprave – dalje

Pregled predmeta 2020 – 2024 – dalje

Pregled predmeta 2018dalje

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata – dalje

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  – dalje

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljista za bespravne objekte – dalje

Mapa zona za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

 

Poštovani posjetioci,
na ovoj stranici  možete pogledati podatke o izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, gradjevinskim i upotrebnim dozvolama.
Svi podaci su predstavljeni tabelarno u pdf formatu. Svaka od tabela sadrži iscrpne podatke o datumu podnošenja zahtjeva, podnosiocu zahtjeva odnosno investitoru, broju katastarske parcele, osnovne podatke o objektu kao i datum izdavanja akta.

2024

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA

2023

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE 2021-2024 – TABELA

2022

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA

2021

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE 2021-2023 – TABELA

2020

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2019

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2018

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2017

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2016

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA
 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – TABELA

2015

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA
 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – TABELA
 • OSTALI AKTI – dalje

2014

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2013

 2012 

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje 

2011

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE –dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE –  dalje

 2010

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje

 2009

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje

Stupanjem na snagu Odluke o donošenju Programa uspostavlja se nova procedura za  postavljanje privremenih objekata. Investitor se najprije mora obratiti Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj zahtjevom za izdavanje urbanističkih uslova za postavljanje privremenog objekta. Naknada za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata iznosi: 10,00€ za pokretne privremene objekte i 50,00€ za ostale vrste privremenih objekata.

Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane zakonom, koju podnosi nadležnom inspekcijskom organu. Dokumentacija sadrži: dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu; tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i, saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta.

Pregled zahtjeva i izdatih uslova za privremene objekte za 2023 – 2024 godinu – dalje

Pregled zahtjeva i izdatih uslova za privremene objekte za 2019 – 2022 godinu – dalje

Pregled zahtjeva i odobrenja za izgradnju pomoćnih objekata za 2021. godinu – dalje

Program privremenih objekata – dalje

Zahtjev za UTU za privremene objekte – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Vidi ovdje link

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2021.godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2018. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2019 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2017. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2018 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2016. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2017 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2015. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2016 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2014. godinu –detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2015 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2013. godinu –detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2014 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu – detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2013 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2011 godinu – detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu – detaljnije

Kompletnu proceduru za prijavu gradnje možete pogledati na linku ovdje

Geoportalu možete pristupiti putem sledećeg linka https://geoportal.co.me/ linka</a

Ustanove Grada