Urbanizam

Planski dokumenti evidentiraju se i objavljuju u Registru planskih dokumenata, koji vodi Ministarstvo. Uvid u Registar možete ostvariti na linku – www.planovidozvole.mrt.gov.me

Državna studija lokacije Dio Sektora 22 – Ponta Seljanova

 • Odluka o usvajanju – dalje
 • Izvještaj sa Javne rasprave – dalje
 • Tekst plana – dalje

Grafika:

 • 01 Katatstarsko topografska podloga sa granicom zahvata plana – dalje
 • 02 Izvod iz PPPPN Morsko dobro – dalje
 • 03 izvod iz PUP Tivat-namjena površina – dalje
 • 04 Izvod iz PUP-a Tivat-seizmička mikrorejonizacija – dalje
 • 05 Izvod iz DUP-a Lastva, Seljanovo, Tivat, Gradiošnica – dalje
 • 06 Izvod iz PPPNOP namjena površina – dalje
 • 07 Izvod iz PPPNOP građevinska područja – dalje
 • 08 Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 09 Kontaktne zone – dalje
 • 10 Plan namjene površina – dalje
 • 11 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje
 • 12 Plan saobraćajne infrastrukture – dalje
 • 13 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 • 14 Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 15 Plan elektronskih komunikacija – dalje
 • 16 Plan pejzažnog uređenja – dalje

Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Arsenal

Državna studija lokacije Dio Sektora 22 i Sektor 23

 • Osnovni tekst 22-23 + ekonomska analiza  –  PDF
 • Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 17.05.2010  –  PDF

Grafika:

 • 01b Topografko katastarska podloga 1  –  PDF
 • 01b Topografko katastarska podloga 2  –  PDF
 • 08a Plan namjene površina  –  PDF
 • 08b Plan namjene površina  –  PDF
 • 09a Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 09b Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 10a Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 10b Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 11a Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 11b Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 12 Elektroenergetska infrastruktura  –  PDF
 • 13 Hidrotehnicka infrastruktura  –  PDF
 • 14 Telekomunikaciona infrastruktura  –  PDF
 • 15 Planirano zelenilo  –  PDF
 • 17 Sinhron plan infrastrukture  –  PDF
 • 18.1 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.2 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.3 3D Prikaz  –  PDF
 • 18.4 3D Prikaz  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 24 – Aerodrom

 • DSL sektor 24 tekstualni dio (mart 2013) usvojeno – dalje
 • DSL sektor 24 (sintezni list A3) Plan namjene & Rezimi koriscenja (mart 2013) – dalje

Grafika:

 • 01 Odluka DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • 02 Programski zadatak DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • 03 Odgovori na primjedbe na nacrt DSL sektor 24 – javna rasprava – dalje
 • 04 Zakljucak Vlade o usvajanju DSL Aerodrom Tivat – dalje
 • 05 PPA DSL Aerodrom Tivat – konacna verzija 2011 – dalje
 • 06 Analiza usaglasenosti sa ICAO standardima – dalje
 • 07 Analiza lokacije kontrolnog tornja – dalje
 • 08 Analiza platforme – dalje
 • 09 EKONOMSKO TRZISNA ANALIZA AERODROMA TIVAT – dalje
 • Grafički prilozi:
 • 01 Podloga sa granicom DSL – dalje
 • 02-1 Izvod iz PPMDCG – dalje
 • 02-2 Izvod iz PUPa – dalje
 • 03-1 Geologija – dalje
 • 03-2 Seizmika – dalje
 • 04 Postojeca namjena povrsina i objekata – dalje
 • 05 Plan namjene povrsina i objekata – dalje
 • 06 Rezimi koriscenja i faze realizacije – dalje
 • 07 Plan zelenih i slobodnih povrsina – dalje
 • 08-1 sjever SAO Reg-NIV Parcelacija – dalje
 • 08-2 jug SAO Reg-NIV Parcelacija – dalje
 • 09 Plan hidrotehnicke infrastrukture – dalje
 • 10 Plan elektroenergetske infrastrukture – dalje
 • 11 Plan tk infrastrukture – dalje

Strateška procjena uticaja

 • SPU DSL Aerodrom Tivat (februar 2013) – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 1 – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 2 – dalje
 • Annex – Tivat Airport Noise Assessment 3 – dalje
 • Licenca za planiranje montecep 2009 – dalje
 • Odluka DSL – Aerodrom Tivat – dalje
 • Programski zadatak DSL – Aerodrom Tivat – dalje

Državna studija lokacije Sektor 25 – Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta

 • SPU DSL Ostrvo Cvijeća, Kalardovo i Brdišta  – PDF
 • DSL KALARDOVO – OSTRVO CVIJEĆA – BRDIŠTA  –  PDF

Grafika:

 • TOPOGRAFSKO KATASTARSKA PODLOGA  –  PDF
 • PLAN NAMJENE POVRŠINA  –  PDF
 • PLAN PARCELACIJE  –  PDF
 • PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE  –  PDF
 • PLAN SAOBRAĆAJA  –  PDF
 • PLAN HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA  –  PDF
 • PLAN ELEKTROENERGETIKE  –  PDF
 • PLAN TK INSTALACIJA  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 26 – Ostrvo Sveti Marko

 • DSL Ostrvo Sv. Marko-sektor 26  –  PDF

Grafika:

 • Geodetska podloga  –  PDF
 • Plan namjene površina  –  PDF
 • Plan saobracaja, niv, reg i parcelacije  –  PDF
 • Prostorni oblici  –  PDF
 • Plan vodovoda i kanalizacije  –  PDF
 • Plan elektroenergetike  –  PDF
 • Plan TK instalacija  –  PDF
 • Plan zelenila  –  PDF

Državna studija lokacije Dio Sektora 27 i Sektor 28

 • Tekst DSL 27,28  –  PDF
 • Izvjestaj o SPU 25.11.2009  –  PDF

Grafika:

 • 01b1. Topografsko katastarska podloga  –  PDF
 • 01b2. Topografsko katastarska podloga  –  PDF
 • 11a. Plan namjene povrsine  –  PDF
 • 11b. Plan namjene povrsine  –  PDF
 • 12. Plan saobracaja  –  PDF
 • 13a. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13a1. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13b. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 14a. Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 14b. Plan mjera za sprovodjenje  –  PDF
 • 15. Planirano zelenilo  –  PDF
 • 17. Planirana infrastruktura – hidrotehnika  –  PDF
 • 18. Planirana infrastruktura – elektroenergetika  –  PDF
 • 19. Postojeca infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 19. Postojece infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 20. Planirana infrastruktura – telekomunikacije  –  PDF
 • 21. Faznost realizacije  –  PDF

Državna studija lokacije Sektor 29

 • Tekst DSL 29  –  PDF
 • Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu  –  PDF

Grafika:

 • 01b. Topografsko katarska podloga  –  PDF
 • 12a. Plan namjene površina  –  PDF
 • 12b. Plan namjene površina  –  PDF
 • 13a. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13b. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije  –  PDF
 • 13c. Plan parcelacije, regulacije i nivelacije (Ambijentalna cjelina)  –  PDF
 • 14a. Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 14b. Plan mjera za sprovođenje  –  PDF
 • 15a. Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 15b. Saobraćajna infrastruktura  –  PDF
 • 16. Hidrotehnička infrastruktura – Plan  –  PDF
 • 17. Elektroenergetska infrastruktura – plan  –  PDF
 • 18. Telekomunikaciona infrastruktura – plan  –  PDF
 • 19a. Pejzažna arhitetkura – plan  –  PDF
 • 19b. Pejzažna arhitetkura – plan  –  PDF
 • 20. Sinhron plan infrastrukture  –  PDF
 • 21. Plan oblika  –  PDF
 • 22. Faznost realizacije  –  PDF

Izmjene i dopune Državne studije lokacije Sektor 36

 • Odluka – dalje
 • Tekstualni dio plana – dalje

Grafički dio plana

 • 01 Geodetska podloga sa granicom zahvata – dalje
 • 02 Izvod iz PPPN Obalno Podrucje – dalje
 • 03 Izvod iz PUP-a Tivat 2020 – Plan detaljne namjene – dalje
 • 04 Izvod iz DSL Sektor 36 – Plan namjene povrsina – dalje
 • 05 Kontaktne zone – dalje
 • 06 Analiza postojećeg stanja – dalje
 • 07 Plan namjene površina – dalje
 • 08 Plan parcelacije, regulacije i nivelacije – dalje
 • 09 Plan saobraćajne infrastrukture – dalje
 • 10 Plan hidrotehničke infrastrukture – dalje
 • 11 Plan elektroenergetske  i termotehničke  infrastrukture – dalje
 • 12 Plan elektronske komunikacije – dalje
 • 13 Plan pejzažnog uređenja – dalje

Državna studija lokacije – Arsenal

 • 01 GEODETSKA PODLOGA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 02 IZVOD IZ PPPPN MD 25000 PREDLOG  –  PDF
 • 03 IZVOD IZ PPPPN MD 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 04 IZVOD IZ PPO TIVAT 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 05 IZVOD IZ GUP-a TIVAT 10000 PREDLOG  –  PDF
 • 06 ANALIZA UTICAJA KONTAKTNIH ZONA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 07 PLANIRANA NAMJENA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 08 PLAN SAOBRAĆAJA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 09 PLAN UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 10 PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 11 ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 12 TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE 5000 PREDLOG  –  PDF
 • 13 ANALIZA POSTOJECEG STANJA PREDLOG  –  PDF
 • 14 PLANIRANA NAMJENA POVRŠINA PREDLOG  –  PDF
 • 15 PLAN PARCELACIJE, NIVELACIJE I REGULACIJE PREDLOG  –  PDF
 • 16 PROSTORNI OBLICI PREDLOG  –  PDF
 • 17 PLAN SAOBRAĆAJA PREDLOG  –  PDF
 • 18 PEJZAŽNA ARHITEKTURA PREDLOG  –  PDF
 • 19 PLAN HIDROTEHNIČKIH INST PREDLOG  –  PDF
 • 20 PLAN ELEKTROTEHNIČKIH INST PREDLOG  –  PDF
 • 21 PLAN TK INSTALACIJA PREDLOG  –  PDF
 • SL Arsenal – faznost A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – final 2008 print  –  PDF
 • SL Arsenal – generalni koncept A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – kapaciteti A4 print  –  PDF
 • SL Arsenal – namjena A3 print  –  PDF

Uvid u planske dokumente koji su u izradi, kao i njihov trenutni status zainteresovani mogu ostvariti i preko sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma:

www.mrt.gov.me – link


DETALJNI URBANISTIČKI PLAN LEPETANE

 • Prethodno učešće javnosti sa ciljevima I svrhom izrade Detaljnog urbanistickog plana Lepetane u opštini Tivat i mogućim planskim rješenjima – link
 • Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana “Lepetane”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Detaljnog urbanističkog plana – link

URBANISTIČKI PROJEKAT TURISTIČKA ZONA LEPETANE

 • Odluka o izradi Urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade urbanističkog projekta “Turistička zona Lepetane”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Urbanističkog projekta – link

IZMJENE I DOPUNE DUP DONJI RADOVIĆI CENTAR

 • Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Donji Radovići Centar” – link
 • Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna DUP-a “Donji Radovići Centar”, Opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja – link

IZMJENE I DOPUNE DUP GOLF I DONJI RADOVIĆI ZAPAD

 • Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad” – link
 • Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna DUP-a “Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja – link
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Golf i Donji Radovići Zapad”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu izmjena i dopuna detaljnog urbanističkog plana – link

IZMJENE I DPOUNE DUP ĐURAŠEVIĆI

 • Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove za Izmjene i dopune Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu – link
 • Prethodno učešće javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Đuraševići“ u Tivtu u periodu od 04.06. do 04.07.2019.godine – link
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Đuraševići”, Opština Tivat – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Đuraševići”, Opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana – link

IZMJENE I DOPUNE DSL DIO SEKTORA 27 I SEKTOR 28

 • Izvještaj o mišljenjima i predlozima zainteresovane javnosti i Izvještaj o mišljenjima i predlozima lokalne samouprave i organa za tehničke uslove na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” – link
 • Prethodno učešće javnosti na Koncept Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” u periodu od 17.05. do 17.06.2019.godine – link
 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” – link
 • Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Dio Sektora 27 i Sektor 28” i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije – link

IZMJENE I DOPUNE DSL “KALARDOVO – OSTRVO CVIJEĆA – BRDIŠTA”

 • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Državne studije lokacije “Kalardovo – Ostrvo cvijeća – Brdišta” – link

Odluka o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa infrastrukture (vodovodna, elektro i telekomunikaciona infrastruktura, koju čine trasa 10Kv kabla, optičkog kabla i vodovodnih instalacija) kojom bi se snabdijevala urbanistička parcela UP 7 sa namjenom Servisni objekat – granični prelaz, pumpa, pretakanje goriva, svetionik (NT), u zahvatu „Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore“, (»Sl.list CG« br. 56/2018), Izmjene i dopune detaljnog urbanističkog plana Golf i Donji Radovići zapad (»Sl.list CG« br. 92/2020), “Prostorno-urbanističkog plana Tivta do 2020. godine“ (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 24/2010) i »Državne Studije lokacije Sektor 36 (»Sl.list CG« br. 35/2019). – PDF

Javna rasprava o Nacrtu programskog zadatka sa elementima UTU i Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa javna garaža na UP 134, u zoni “A”, sa saobraćajnicom u zahvatu DUP-a Tivat Centar

 • Odluka usvojena – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj sa Javne rasprave – dalje
 • Primjedbe sa Javne rasprave – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Programski zadatak sa elementim UTU (nacrt) – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji – dalje

Javna rasprava o  Nacrtu  Programskog  zadatka  sa  elementima  UTU   i  Odlukom  o  pristupanju  izgradnji  lokalnog  objekta  od  opšteg  interesa trafostanice NDTS“C1“ 10/0,4 kV, snage 630 kVA, sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima, na UP TS-1, Zona C u zahvatu DUP-a „Župa-Češljar“ investitora Normal Company d.o.o. će se održati u periodu od 13.02.2019. godine do 19.02.2019. godine.

 • Program javne rasprave – PDF
 • Odluka o pristupanju – PDF
 • Programski zadatak sa UTU (nacrt) – PDF
 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatak sa UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom infrastrukturom u zahvatu DUP-a „Donji Radovići Centar”

 • Program Javne rasprave – dalje
 • Grafički prilozi – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – izmjena trase ulice “od A04 do A06” sa koje se pristupa na UP 10, UP 11 i UP 12, u zahvatu DUP-a Donji Radovici Centar

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadataka sa elementima UTU – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – Javni prolaz ispod lokalnog puta Tivat-Radovići k.p.664/1 KO Milovići, u zahvatu DSL-a Dio Sektora 27 i Sektor 28 – urbanistička zona 10

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje
 • Inicijativa sa idejnim rješenjem – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – Javna garaža na UP 134, u zoni “A”, u zahvatu DUP-a Tivat Centar

 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Obavještenje o stavljanju van snage odluke – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj sa Javne rsprave – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Predlog Programskog zadataka sa elementima UTU – dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA, POSTAVLJANJE UREĐAJA I OPREME ZA MOBILNU TELEFONIJU NA LUŠTICI

 • Odluka o izgradnji – dalje
 • Programski zadatka sa elementima UTU – dalje
 • Izvještaj o Javnoj raspravi – dalje
 • Program Javne rasprave – dalje
 • Odluka o pristupanju izgradnji objekta od opšteg interesa – dalje
 • Mišljenja preduzeća – dalje
 • Predlog Programskog zadatka sa elementima UTU – dalje

Javna rasprava o Nacrtu Programskog zadatka sa Odlukom o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od opšteg intersa i to za:  Izgradnju privremenog srednjenaponskog 20kV kablovskog voda za povezivanje TS 35/10 kV „Pržno“ i planirane TS 10 /0,4 kV „LD-1“ na Luštici  i  Izgradnju privremenog cjevovoda za priključenje grupe apartmana “C” i ” D” u projektu Luštica Bay

 • Odluka o pristupanju – dalje
 • Programski zadatak sa elementima UTU – dalje
 • Rjesenje Elektrodistribucija – Lustica Bay – dalje
 • Program javne rasprave – dalje

JAVNA RASPRAVA O NACRTU PROGRAMSKOG ZADATKA SA ODLUKOM O PRISTUPANJU IZGRADNJI LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA – PUT ZA PPOV

 • Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa – dalje
 • Izvještaj o javnoj raspravi – dalje
 • Odluka – dalje
 • Programski zadatak – dalje
 • Program javne rasprave – dalje

Pregled predmeta 2020 – 2022 – dalje

Pregled predmeta 2018dalje

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata – dalje

Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  – dalje

Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljista za bespravne objekte – dalje

Mapa zona za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

 

Poštovani posjetioci,
na ovoj stranici  možete pogledati podatke o izdatim urbanističko-tehničkim uslovima, gradjevinskim i upotrebnim dozvolama.
Svi podaci su predstavljeni tabelarno u pdf formatu. Svaka od tabela sadrži iscrpne podatke o datumu podnošenja zahtjeva, podnosiocu zahtjeva odnosno investitoru, broju katastarske parcele, osnovne podatke o objektu kao i datum izdavanja akta.

2022

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA

2021

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE 2021/2022 – TABELA

2020

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2019

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2018

 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2017

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2016

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA
 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – TABELA

2015

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA
 • TEHNIČKA DOKUMENTACIJA – TABELA
 • OSTALI AKTI – dalje

2014

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – TABELA
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – OPŠTI PRILOZI
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – TABELA

2013

 2012 

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje 

2011

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE –dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE –  dalje

 2010

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje

 2009

 • GRAĐEVINSKE DOZVOLE – dalje
 • URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI – dalje
 • UPOTREBNE  DOZVOLE – dalje

Stupanjem na snagu Odluke o donošenju Programa uspostavlja se nova procedura za  postavljanje privremenih objekata. Investitor se najprije mora obratiti Sekretarijatu za planiranje prostora i održivi razvoj zahtjevom za izdavanje urbanističkih uslova za postavljanje privremenog objekta. Naknada za izdavanje urbanističkih odnosno tehničkih uslova za privremene objekte utvrđene programom privremenih objekata iznosi: 10,00€ za pokretne privremene objekte i 50,00€ za ostale vrste privremenih objekata.

Privremeni objekat investitor može da postavi, odnosno gradi na osnovu prijave i dokumentacije propisane zakonom, koju podnosi nadležnom inspekcijskom organu. Dokumentacija sadrži: dokaz o pravu svojine odnosno drugom pravu na zemljištu; tehničku dokumentaciju izrađenu u skladu sa urbanističkim uslovima iz Programa i tehničkim uslovima pribavljenim od organa za tehničke uslove, i, saglasnost glavnog gradskog arhitekte u pogledu spoljnog izgleda privremenog objekta.

Pregled zahtjeva i odobrenja za izgradnju pomoćnih objekata – dalje

Pregled zahtjeva i izdatih uslova za privremene objekte – dalje

Program privremenih objekata – dalje

Zahtjev za UTU za privremene objekte – dalje

Izvještaj sa ponovne javne rasprave – dalje

Izvještaj sa javne rasprave – dalje

Vidi ovdje link

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2018. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2019 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2017. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2018 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2016. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2017 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2015. godinu – pdf

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2016 godinu – pdf

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2014. godinu –detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2015 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2013. godinu –detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2014 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu – detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2013 godinu – detaljnije

Izvještaj o stanju uređenja prostora u opštini Tivat za 2011 godinu – detaljnije

Program uređenja prostora u opštini Tivat za 2012 godinu – detaljnije

Kompletnu proceduru za prijavu gradnje možete pogledati na linku ovdje

Geoportalu možete pristupiti putem sledećeg linka https://geoportal.co.me/ linka</a

Ustanove Grada