PROGRAM JAVNE RASPRAVE I NACRT ODLUKE O LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

10 jun 2019

Predsjednik Opštine Tivat, Odlukom bro,i 0101-432-517 od 10.06.2019. godine utvrdio je Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama, i Nacrt odluke stavio na javnu raspravu, te obavezao nadlezni sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode da shodno odluci o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (,,Sl. list RCG - opštinski propisi,, broj 08/05 i ,,S1. list CG -  opštinski propisi", broj 20/13), sprovedu javnu raspravu.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE - PDF

NACRT ODLUKEO LOKALNIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA - detaljnije