REAGOVANJE SEKRETARIJATA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ZELENOG TIMA

08 jun 2018

Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost i Zeleni tim opštine Tivat najoštrije osuđuju ponovnu sječu stabala na prostoru parka kod bivšeg hotela “Mimoza”. Prostorno urbanističkim planom Opštine Tivat do 2020. Godine, navedena lokacija je prepoznata kao vrijedna zelena površina, koju je potrebno očuvati i nadgraditi u sistem zelenih površina grada, te je kao takav zaštićen prostorno planskom dokumentacijom.

Za predmetnu lokaciju rađen je i Elaborat procjene uticaja na životnu sredine na koji je izdata saglasnost Agencije za zaštitu prirode i životne sredine avgusta mjeseca 2017 godine. Takođe, izvršena je i pejzažna taksacija preostalih primjeraka - dat opis vegetacije na predmetnoj lokaciji i izvršena kategorizacija dendroflore, kojom prilikom je utvrđeno da je određeni broj stabala koji imaju niske estetske i funkcionalne vrijednosti predviđen za uklanjanje, dok je kod ostalih primjeraka potrebno sprovesti mjere njege i zaštite.

Napominjemo da je nosilac projekta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredine, obavezan da realizuje sve mjere predviđene Elaboratom na koji je data saglasnost

Shodno svemu navedenom, Sekretarijat za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, zajedno sa Zelenim timom, ističu apsolutno neslaganje sa preduzimanjem mjera koje će imati za posljedicu bilo kakvu devastaciju preostale vegetacije na zelenoj površini ispred nekadašnjeg hotela “Mimoza”. To je u svjetlu najnovijih događaja već upućena prijava Upravi za inspekcijske poslove – ekološkoj inspekciji, u cilju procesuiranja predmetnog slučaja.