Rješenje o imenovanju člana žirija za ocjenu radova pristiglih na konkurs br. 0901-791/2010

17 jan 2011

Na osnovu Odluke o raspisivanju opšteg , medjunarodnog, projektnog, jednostepenog i anonimnog Konkursa za izradu idejnog, arhitektonsko-urbanističkog rješenja za UP 2 na Lokaciji br.17 Lukovića barake u Tivtu iz Izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica br. 0901-791/2010 i na osnovu čl.47. Pravilnika o konkursima iz oblasti arhitekture i urbanizma(SACG),Sekretarijat za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine donosi,

R J E Š E N J E

1.Imenuje se Slobodan Popović dipl.ing.arhitekture za člana žirija za ocjenu radova prispjelih na opštem , javnom, medjunarodnom, projektnom, jednostepenom, anonimnom Konkursu za izradu idejnog arhitektonsko.urbanističkog rješenja za UP2 na Lokaciji br.17 Lukovića barake u Tivtu iz Izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovo-Tivat-Gradiošnica br. 0901-791/2010.

2.Imenovani će funkciju člana žirija obavljati umjesto Vesne Rakčević dipl.ing.arh.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem  Sekretarijata za uredjenje prostora i zaštitu životne sredine br. 0901-791/2 od 01.11.2010.godine imenovan je sastav žirija za ocjenu radova prispjelih na opštem , javnom, medjunarodnom, projektnom, jednostepenom, anonimnom Konkursu za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za UP 2 na Lokaciji br.17 Lukovića barake u Tivtu iz Izmjena i dopuna DUP-a Lastva-Seljanovoi-Tivat-Gradiošnica br. 0901-791/2010.

Kako je u medjuvremenu imenovani član žirija Vesna Rakčević d.i.a. obavijestila da je spriječena prisustvovati radu žirija iz opravdanih razloga, to se ovim rješenjem umjesto navedenog člana imenuje Slobodan Popović dipl.ing.arhitekture iz Herceg Novog.

Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispizitivu.

S E K R E T A R

Tatjana Jelić, dipl.pravnik

Rješnje o imenovanju člana žirija za ocjenu radova pristiglih na konkur br. 0901-791/2010- PDF