Sanirano oštećenje ulice „Kostići“ u Radovićima

10 mar 2022

Pismenom inicijativom građani Kostića, Gošića i Radovića Opštini Tivat su prijavili teže oštećenje puta u ulici „Kostići“, od strane teretnih vozila u vlasništvu pravnog lica "STP Company". Sekretarijat za inspekcijski i komunalni nadzor zapisnikom je konstatovao oštećenje i ukazao odgovornom licu da put sanira. Na navedenoj lokaciji, po nalogu Sekretarijata, izvršeni su radovi na izradi armirano-betonskog potpornog zida, prosječne visine 2 metra i dužine 6 metara, kao i tamponiranje dijela lokalnog puta. Kontrolnim pregledom konstatovano je da je postupljeno po ukazu i da je put doveden u ispravno stanje u propisanom roku.

Prilikom sastanka održanog sa predstavnicima MZ Krtoli i predstavnicima izvođača radova, dogovoreno je da se izvrši komplentno asfaltiranje lokalnog puta u dužini od 60 metara, kao i izvrši izgradnja manjeg potpornog zida u dužini od 22 metra.

U skladu s tim, po zahtjevu Opštine Tivat, predstavnici investitora dostavili su bankarsku garanciju u korist Opštine da će se po završetku grubih – građevinskih radova, predmetni put sanirati.

post slika

Galerija