Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj – Download

14 apr 2010

Pravilnik o obrascima zahtjeva, prijava i izjava u postupku izgradnje objekata - dalje

OBRAZAC 1 -Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova - dalje


Pravilnik o obrascima zahtjeva i izjava u postupku legalizacije bespravnih objekata  - dalje

OBRAZAC 1 -Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta - dalje

OBRAZAC 2 -Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta - dalje

OBRAZAC 3 -Izjava privrednog društva koje vrši reviziju tehničke dokumentacije - revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja bespravnog objekta - dalje

OBRAZAC 4 -Izjava privrednog društva, koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije, odnosno građenja objekta, koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta neto površine do 500 m2, da je objekat stabilan i siguran za upotrebu - dalje

OBRAZAC 5 -Izjava privrednog društva koje je licencirano za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta da je bespravni objekat neto površine preko 500 m2 stabilan i siguran za upotrebu - dalje

OBRAZAC 6 -Ovjerena izjava vlasnika bespravnog objekta, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta - dalje

OBRAZAC 7 -Zahtjev za otkup zemljišta - dalje