SO 06.11.2012

27 nov 2012
1. Odluka o donošenju Strateškog plana razvoja opštine Tivat za period 2012 - 2016.g.  - dalje

2. Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje

3. Odluka o dopuni Programa uređenja prostora opštine Tivat  - dalje

4. Odluka o izmjeni Odluka o donošenju i sprovođenju tri DUP-a opštine Tivat  - dalje

5. Zakljucak - nacrta odluke o izmjenama i dopunama Statuta opštine Tivat   - dalje
 
6. Zakljucak - nacrta odluke o javnim parkiralištima na području opštine Tivat  - dalje
 
7. Zakljucak - nacrta odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrih i uređivanju i održavanju groblja  - dalje

8. Zakljucak - nacrta Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Tivat  - dalje
 
9.Odluku o izmjeni i dopuni o organizovanju JU „Sportska dvorana“ u Tivtu  - dalje
 
10. Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP „Komunalno“ Tivat  - dalje
 
11. Odluka o imenovanju Upravnog odbora JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
 
12. Odluka o imenovanju člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje
 
13. Odluka o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela  - dalje
 
14. Odluka o otkupu kat.par. 370/2 KO Nikovići  - dalje
 
15. Odluka o otkupu zemljišta  - dalje
 
16. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu  Posl. br. Rs. 26/11 - dalje
 
17. Zakljucak - Prihvata se Informacija o ostvarivanju budžeta Opštine Tivat za period 01.01. – 30.09.2012. godine. - dalje