SO od 26.03.2010.

30 mar 2010

Program rada Skupštine za 2010. godinu - PDF

Odluka o usvajanju izvještaja o radu predsjednika opštine Tivat i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2009.godinu - PDF

Izještaj o stanju  uređenja prostora za 2009. godinu - PDF

Zaključak o prihvatanju izvještaja o stanju uređenju prostora za 2009.godinu - PDF

Odluka o imenovanju sekretara Skupštine - PDF

Odluka o imenovanju članova Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - PDF

Odluka o odvođenju i prečišćavanju otpadnih voda na teritoriji opštine Tivat - PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti - PDF

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama - PDF

Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Tivat - PDF

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Turističke organizacije Tivat - PDF

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Turističke  organizacije Tivat - PDF

Odluka o izmjenama i dopunama statuta Turističke organizacije Opštine Tivat -PDF

Zaključak o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Tursitičke organizacije Tivat  za 2009. godinu sa Izvještajem o realizaciji finasijskog plana Turističke organizacijeza 2009. godinu. - PDF

Zaključak o davanju saglasnosti na Program rada Tursitičke organizacije Tivat  za 2010. godinu sa prijedlogom Finasijskog plana za 2010. godinu. PDF

Odluka o ustupanju zemljišta Pravoslavnoj Mitropoliji Crnogorsko primorskoj - PDF

Odluka o izmjeni Odluke  o imenovanju predstavnika Skupštine opštine Tivat u Skupštinu Turističke organizacije Tivat - PDF