SUSTOURISMO: Finalna konferencija u Trstu

20 dec 2022

After three years of fruitful cooperation, including the implementation of 18 touristic packages in ten pilot areas of the ADRION Region (Thessaloniki, Preveza and Igoumenitsa in Greece, Ravenna and Grado-Aquileia in Italy, Ljubljana in Slovenia, Zadar in Croatia, Tivat in Montenegro, Berat in Albania, and Belgrade in Serbia), the development of one common mobile app to promote sustainable tourism,  the co-creation of a transnational strategy on “sustainable tourism hand in hand with mobility planning”, the building of a large cooperation network and the production of high quality recommendations on the future of tourism in the area and the conduction of four capacity building webinars, the partners of the SUSTOURISMO project, funded under the Interreg ADRION Programme 2014-2020, gathered for their final conference on 7 December 2022 at the Trieste Convention Centre.

The discussions, during this hybrid event (online and in presence), focused on “Digital Solutions and eco-friendly models for lower carbon and sustainable tourism solutions in the Adrion Region” and on best practices and strategies to face future challenges in the tourism sector. The event was an opportunity to exchange insightful knowledge with stakeholders outside the project consortium.

The first panel of the Conference was dedicated to Mobility planning and Sustainable Tourism, where Mr. Tito Stefanelli, TRT Trasporti e Territorio, showed how the COVID-19 triggered some positive changes in transport and mobility patterns, followed by Mr. Andrea Stocchetti from the University of Ca ’Foscari of Venice who demonstrated the positive impact that soft measures can have on tourism and mobility planning and management, and Mr. Isidoro De Bortoli from EURAC Research who explained the Triple Helix Cooperation approach applied to the tourism sector.

The second panel focused on Digital solutions at the service of sustainable tourism. In particular, SUSTOURISMO Lead Partner team member, Ms. Glykeria Myrovali, from the Centre for Research and Technology Hellas/Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT), presented how digitalization can help to respond to the changes in the traveller behaviour and face the challenges in the tourism sector post-COVID pandemic. Ms. Natasa Miric, from the Dubrovnik Development Agency (DURA) gave concrete examples of the best practices and strategies that allowed to overcome over-tourism in Dubrovnik since 2017, including the implementation of the smart city strategy and the development of mobile apps such as the ‘Dubrovnik eye’ to monitor the flows and the Dubrovnik card app to concentrate the touristic offers in one app. Finally, the panel discussion closed with the presentation and evaluation of the SUSTOURISMO app by Ms. Kornilia-Maria Kotoula from the LP team.

During the last session of the Conference, the consortium presented the touristic packages (combined mobility and other touristic services) developed and tested in each pilot area of the project and discussed the lessons learnt and next steps.

During this three-year long partnership, SUSTOURISMO has shown that cooperation cross-sectors and cross-borders is crucial to support sustainable tourism. This has been captured in a series of Memorandum of Understandings that have been signed among stakeholders in each partner country of the consortium./ Nakon tri godine plodne saradnje, uključujući realizaciju 18 turističkih paketa u deset pilot područja ADRION regije (Solun, Preveza i Igoumenitsa u Grčkoj, Ravenna i Grado-Aquileia u Italiji, Ljubljana u Sloveniji, Zadar u Hrvatskoj, Tivat u Crnoj Gori , Berat u Albaniji i Beograd u Srbiji), razvoj jedne zajedničke mobilne aplikacije za unapredjenje održivog turizma, zajedničko stvaranje transnacionalne strategije o „održivom turizmu ruku pod ruku s planiranjem mobilnosti“, izgradnja velike mreže saradnje i izradu visokokvalitetnih preporuka o budućnosti turizma na ovom području te sprovođenje četiri webinara za izgradnju kapaciteta, partneri projekta SUSTOURISMO, finansiranog u okviru Programa Interreg ADRION 2014.-2020., okupili su se na završnoj konferenciji 7. decembra 2022. u Kongresnom centru u Trstu.

Rasprave, tokom ovog hibridnog događaja (online i u prisutnosti), bile su usredsredjene na "Digitalna rješenja i ekološki prihvatljive modele za nisko-ugljična i održiva turistička rješenja u regiji Adrion" te na najbolje prakse i strategije za suočavanje s budućim izazovima u turističkom sektoru . Događaj je bio prilika za razmjenu znanja s učesnicima izvan projektnog konzorcijuma.

Prvi panel Konferencije bio je posvećen planiranju mobilnosti i održivom turizmu, gdje je g. Tito Stefanelli, TRT Trasporti e Territorio, pokazao kako je COVID-19 pokrenuo neke pozitivne promjene u obrascima transporta i mobilnosti, a nakon njega g. Andrea Stocchetti iz Sveučilište Ca 'Foscari iz Venecije koji je pokazao pozitivan učinak koji “mekane” mjere mogu imati na planiranje i upravljanje u turizmu i mobilnosti, te g. Isidoro De Bortoli iz EURAC Researcha koji je objasnio pristup Triple Helix Cooperation primijenjen na sektor turizma.

Drugi panel bio je usmjeren na Digitalna rješenja u službi održivog turizma. Konkretno, članica tima vodećeg partnera SUSTOURISMO-a, gđa Glykeria Myrovali, iz Centra za istraživanje i tehnologiju Hellas/Hellenic Institute of Transport (CERTH/HIT), predstavila je kako digitalizacija može pomoći u odgovoru na promjene u ponašanju putnika i suočavanju sa izazovima u sektoru turizma nakon pandemije COVID-a. Gospođa Nataša Mirić iz Dubrovačke razvojne agencije (DURA) dala je konkretne primjere najboljih praksi i strategija koje su omogućile prevladavanje pretjeranog turizma u Dubrovniku od 2017. godine, uključujući implementaciju strategije pametnog grada i razvoj mobilnih aplikacija kao što su npr. 'Dubrovačko oko' za praćenje tokova i aplikaciju Dubrovnik card za koncentraciju turističke ponude u jednoj aplikaciji. Na kraju, panel rasprava je zatvorena prezentacijom i evaluacijom aplikacije SUSTOURISMO od strane gđe Kornilia-Maria Kotoula iz LP tima.

Tokom zadnje sesije Konferencije, konzorcijum je predstavio turističke pakete (kombinovana mobilnost i druge turističke usluge) razvijene i testirane u svakom pilot području projekta te je raspravljao o naučenim lekcijama i sljedećim koracima.

Tokom ovog trogodišnjeg partnerstva, SUSTOURISMO je pokazao da je međusektorska i prekogranična saradnja ključna za unapredjenje održivog turizma. To je sadržano u nizu Memoranduma o razumijevanju koji su potpisani među učesnicima u svakoj zemlji partneru konzorcijuma.

Galerija