Postovi sa tagom: Za Zajednicu

Stipendije i nagrade

02 sep 2020

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat, nagrađuje najbolje i redovno obezbjeđuje stipendije onima sa najboljim akademskim uspjehom.

U ovu svrhu godišnje se usmjeri oko 35.000,00€, pa je tako od 2016., pa do sredine 2020. godine najboljim tivatskim učenicima i studentima pružena finansijska podrška u iznosu od preko 179.000,00€.

KONKURS za dodjelu stipendije raspisuje se početkom studijske godine.

Smatramo da je ulaganje u tivatske učenike i studente, važna investicija u budućnost Tivta.

Opština Tivat, iako to nije zakonska obaveza lokalne uprave, je 2016. godine, po prvi put, obezbjedila besplatne komplete udžbenika za sve đake prvake.

Već od školske 2019. godine, besplatne udžbenike dobili su polaznici prvih, drugih i trećih razreda osnovne škole. Namjera je da se pruži podrška roditeljima i djeci, te ih ohrabri prilikom ulaska u svijet sticanja novih znanja.

Važno je istaći da za učenike pripadnike RE populacije, udžbenike obezbjeđuje Ministarstvo prosvjete.

Lokalna uprava subvencionira linijski prevoz đaka na teritoriji Opštine.

Razumijevajući potrebe učenika i nastavnika, Opština Tivat predstavlja oslonac kada je u pitanju učešće na brojnim seminarima, sajmovima, takmičenjima, izložbama, kako bi se podstakao svaki izuzetan rezultat i kako bi se stvorili uslovi za dalji razvoj i napredovanje.

Održan kolegijum predsjednika Skupštine

12 jun 2020

Na današnjem kolegijumu predsjednika Skupštine dogovoreno je da se XXXV po redu sjednica Skupštine opštine Tivat održi 30.06.2020.godine.

Predsjednik Skupštine je najavio da će se na dnevnom redu naći Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2019. godinu sa izvještajem revizora, Izvještaji o radu sa finansijskim izvještajima i izvještajem revizora Javnih ustanova i preduzeća za 2019. godinu i Odluke o raspodjeli dobiti preduzeća, Izvještaj o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom, Plan i program rada Turističke organizacije Tivat za 2020.godinu i Informacija o raspodjeli sredstava NVO za 2019. godinu, a sve u skladu sa Programom rada Skupštine opštine Tivat za 2020.godinu.Takođe je najavio Odluke o davanju saglasnosti na Ugovore o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti i korišćenju komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Tivat koje se odnose na DOO „Komunalno“, DOO „Vodovod i kanalizacija“ i DOO „Parking servis“, zatim Odluke o prenosu prava korišćenja i upravljanja na dijelu objekta 1 na kat.parc 269 KO Tivat JU „Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju-Tivat“ i Mjesnoj zajednici „Lastva-Seljanovo“, Odluku o prenosu prava korišćenja i upravljanja na dijelu objekta 1 na kat.parc. 892/1 KO Mrčevac Bućarskom klubu „Budućnost“ i Bućarskom klubu „Vrmac“, Odluku o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti investitoru u postupku probavljanja građevinske dozvole kada se objekat gradi na dijelu Urbanističke parcele,kao i Odluku o davanju saglasnosti na imenovanje izvršnog direktora/ice JU “Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju – Tivat”. Obzirom da su neke odluke u izradi od strane nadležnih Sekretarijata, ukazao je i da postoji mogućnost proširenja dnevnog reda.

Napomena:

XXXV po redu sjednica Skupštine opštine Tivat održaće se uz poštovanje mjera propisanih od strane NKT-a, koje su još uvijek na snazi.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE TIVAT

Green Destinations: Čestitamo Tivtu kandidaturu

10 jun 2020
Slika 1 Slika 2

 

Sika 3 Slika 4

 

Predsjednik primio upravu i zaposlene u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju

08 jun 2020

Predsjednik Opštine dr Siniša Kusovac primio je upravu i zaposlene u Javanoj ustanovi Dnevni centar za djecu sa smetnjama i poteškoćama u razvoju čije otvaranje se očekuje u narednih deset dana.

“Moji saradnici, Opština Tivat i ja lično smo veoma ponosni na ovaj projekat, koji je uspješno realizovan uprkos brojnim preprekama. Tivat sada ima referentnu instituciju specijalizovanu za dnevno zbrinjavanje i rad sa djecom sa smetnjama u razvoju”, rekao je predsjednik prilikom susreta za kolektivom Centra.

Ovakav centar, naglasio je predsjednik, samo govori o stepenu razvoja našeg društva, odnosno zrelosti i odgovornosti prema svakom pojedincu, posebno kada su u pitanju djeca gdje uz punu brigu treba obezbijediti što veći stepen njihove inkluzije u društvo i participaciju u društvenoj zajednici.

„To su naša djeca, iz našeg okruženja, komšiluka. Moramo težiti da budemo podrška i njima i njihovim roditeljima“, zaključio je predsjednik.

Sekretarka za mlade, sport i socijalna pitanja Darka Ognjanović, podsjetila je da je riječ o multifunkcionalnom objektu u kojem će, pored Dnevnog centra, prostor dobiti i Opštinska organizacija Crvenog krsta, a predviđene su i kancelarije mjesne zajednice.

Prilikom obilaska Centra, ona je navela da je za Dnevni centar opredijeljeno oko 300 metara kvadratnih sa pomoćnim i zajedničkim prostorijama, za kvalitetan rad sa djecom.

“Ono po čemu bih ja obilježila ovu godinu jeste otvaranje Dnevnog centra za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju. U toku su završne pripreme za otvaranje, postupak registracije i licenciranja, kao i sva zakonska procedura su već završeni. Posao oko Dnevnog centra karakterisala je izuzetna saradnja Centra za socijalni rad, Opštine Tivat i Ministarstva rada i socijalnog staranja sa istim ciljem – da krajni korisnici i njihovi roditelji budu zadovoljni, pokažu zainteresovanost a Centar bude ne samo institucija za osnaživanja djece sa smetnjama u razvoju već i mjesto gdje će oni kvalitetno provoditi vrijeme”, saopštila je Ognjanović.

Ona je istakla da će korisnicima usluge pružati stručni kadar, socijalni radnici, psiholog, pedagog, logoped, defektolog, što rješenjem, zavisno od stanja korisnika, donosi Centar za socijalni rad.

Vrijednost projekta je oko 700 hiljada eura. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta Opštine, ali i od donatora, poput Hotela Ridžent / Regent/ čija donacija vrijedna oko 22 hiljade eure, je namijenjena za opremanje senzorne i sobe za fizikalnu terapiju.

Sekretarka Ognjanović je iskazala zadovoljstvo saradnjom sa NVO sektorom i Evropskim domom Tivat jer su bili partneri u izradi svih dokumenata za Dnevni centar, od izrade elaborata do radne grupe za Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021.

Opština Tivat je odavno prepoznata kao lokalna uprava koja vodi brigu o zaštiti svih lica od diskriminacije. U saradnji sa Zajednicom opština i njenim Odborom za društvene djelatnosti donijeta odluka da se objedini model po kojem će osobe sa invaliditetom i njihova zaštita kroz Lokalni akcioni plan na pravi način biti obuhvaćene.

Lokalni akcioni plan za integraciju i zaštitu od diskriminacije lica sa invaliditetom za opštinu Tivat za period 2019-2021. godine je prvi koji je Opština Tivat donijela a jedan je od prvih u Crnoj Gori. O realizaciji Lokalnog akcionog plana stara se Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja. Prema tom planu, sprovedeno je, pored ostalog, i prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom.

Ustanove Grada