Tim kolega boravio u Tivtu

13 nov 2009

U Tivtu je u vremenu od 9 -12 novembra u radnoj posjeti boravio “ Tim kolega” i to Dejan Mandić Predsjednik opštine Herceg Novi– vođa tima, Refik Bojadžić Predsjednik skupštine Bijelo Polje, Vidoje Pavićević potpredsjednik opštine Danilovgrad, Ljubinka Radulović pomoćnik sekretara ZOCG, Milika Ostojić glavni administrator opštine Žabljak i Sanja Maslenjak predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave.

Tim kolega je boravio u okviru sprovođenja projekta “ Razvoj  odgovornog rukovođenja  u lokalnoj samoupravi“ odnosno procjene kapaciteta lokalnih samouprava koji  u Crnoj Gori sprovodi ZOCG, Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave uz pomoć OEBS –a .

Tim kolega je tokom četvorodnevne posjete razgovarao sa Predsjednikom opštine , Predsjednikom skupštine, potpredsjednicima opštine, političkim liderima, predsjednicima odborničkih klubova, starješinama organa, frontalnim službenicima, korisnicima bužeta , predsjednicima mjesnih zajednica, predstavnicima državnih organa čiji je osnivač država i preduzetnicima. Kompletan rad lokalne samouprave Tim kolega je procjenjivao na osnovu seta kriterijuma Savjeta Evrope , i nađeno stanje prezentirao na kraju svog boravka u Tivtu. Nakon toga Tim kolega će detaljan izvještaj koji će sadržavati dobre strane rada ove lokalne samouprave ali i preporuke za unapređenje rada lokalne samouprave, dostaviti Predsjedniku opštine. Tada Izvještaj kolega postaje javan a Predsjednik opština na osnovu datih preporuka donosi Plan unapređenja rada lokalne samouprave.

Tivat je po ocjenama kolega jedna od boljih opština u Crnoj Gori.

Opšta ocjena je da se radi o lokalnoj samoupravi koja ima istančani sluh za potrebe svih građana  i da svi subjekti u njoj rade na sveukupnom poboljšanju kvaliteta života  i rada njenih građana. Sredstvima poreskih obveznika po nalazu Tima domaćinski se posluje, postoji politički konsenzus tivatskih partija  na planu glavnih razvojnih pravaca a poslove lokalne uprave radi racionalan broj zaposlenih. Broj zaposlenih ne odgovara potrebama razvoja grada pa jedna od preporuka Tima kolega je da je potrebno primiti visokoobrazovani kadar i poboljšati kvalifikacionu strukturu zaposlenih.