Organi Uprave

Direkcije

Stručne službe

Uprava za inspekcijske poslove

Jovica Stojković, rođen je 1965. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu završio je u Tivtu, da bi u Skoplju nastavio školovanje/studije/ na fakultetu Bezbjednosti i stiče zvanje „Kriminalista“. Lično usavršavanje nastavlja na beogradskom Fakultetu za preduzetnički biznis, gdje stiče zvanje diplomirani ekonomista.

Radio je u Vojsci u komandi Ratne mornarice od 1996. godine do oktobra 1997., kada prelazi u Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore – Centar bezbjednosti Bar, kao komandir za javni red i mir. Godine 2002. karijeru nastavlja na poziciji samostalnog inspektora za borbu protiv droge i krijumčarenja, u Odjeljenju bezbjednosti Tivat, i to sve do 2008. godine, kada postaje načelnik stanice Kriminalističke policije u istom odjeljenju. Na tom mjestu ostaje sve do avgusta 2016.

Jovica Stojković, 2016. otpočinje svoj angažman u organima lokalne uprave u Tivtu, na poziciji načelnika Službe za inspekcijske poslove. Od 2019. godine, nalazi se na mjestu direktora Uprave za inspekcijske poslove Opštine Tivat.

Sa suprugom i troje djece, živi i radi u Tivtu.

Uprava za inspekcijske poslove vrši poslove koji se odnose na:
1) praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona i opštinskih odluka u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor i u drugim oblastima koje su u vezi sa radom organa; iniciranje njihovih izmjena i dopuna i izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa u oblastima u kojima vrši inspekcijski nadzor;
2) učešće u pripremi lokalnih propisa u oblastima za koje je obrazovana;
3) izradu i sprovođenje programa rada Uprave i drugih planova i programa opštine iz djelokruga organa; učešće u izradi i sprovođenju plana zaštite od požara, elementarnih nepogoda i drugih akcedentih i vanrednih situacija, štetnog dejstva i havarijskih zagađenja voda, erozija i bujica, plana integriteta, kadrovskog plana i sl); praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti organa;
4) inspekcijski nadzor u oblastima za koje je organ obrazovan;
5) inspekcijski nadzor u obavljanju povjerenih poslova državne uprave iz nadležnosti Uprave policije koji se odnose na premještanja vozila, izdavanje prekršajnih naloga i pokretanje prekršajnog postupka u skladu sa zakonom i drugih povjerenih poslova iz oblasti koje su u okviru djelokruga organa;
6) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
7) sprovođenje upravnog postupka u okviru svog djelokruga, postupka za slobodni pristup informacijama i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;
8) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika opštine, organe državne uprave, medije isl. iz djelokruga organa;
9) pripremu godišnjeg i drugih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, realizaciji plana integriteta i drugih izvještaja;
10) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu Službi predsjednika opštine na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
11) popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže opština a koje Uprava koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;
12) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Popis Zakona i Podzakonskih akata kojima se regulišu poslovi iz nadležnosti sekretarijata

 • Zakon o lokalnoj samoupravi  ,(Sl.list RCG  br.42/05……Sl.list CG br. 38/12)
 • Zakon o inspekcijskom nadzoru (,Sl.list RCG  br.39/03 i Sl.list CG br.76/09 i 57/11)
 • Zakon o opštem upravnom postupku (,Sl.list RCG  br.60/03 i Sl.list CG br.32/11)
 • Zakon o komunalnim djelatnostima ,(Sl.list RCG  br.12/95)
 • Zakon o upravljanju otpadom ,(Sl.list CG br.64/11)
 • Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada( Sl.list CG br. 04/11,40/11 i 01/14)
 • Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju,(Sl.list RCG  br.45/05 i Sl.list CG br.75/10 i 38/12)
 • Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima,( Sl.list CG  br.33/12)
 • Zakon o putevima,( Sl.list RCG  br.42/04……Sl.list CG br.40/11)
 • Zakon o prekršajima ( Sl.list CG br.1/11,6/11 i 39/11)

Opšti Akti i Propisi Organa Lokalne Samouprave

PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE PDF

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE daljeZakon o slobodnom pristupu informacijama ,Sl.list CG br.44/12

Odluka o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa,Sl.list CG-opšt.prop.br.18/14 dalje

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o auto taksi prevozu,Sl.list CG-opšt.prop.br.18/14 dalje

Odluka o javnom vodosnabdijevanju ,Sl.list CG -opšt.prop. br.08/14

Odluka o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pristupnih rampi,liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat,Sl.list CG -opšt.prop. br.02/14

Odluka o komunalnom redu (Sl.list RCG-opšt.prop. br.43/06 i Sl.list CG-opšt.prop. br. 24/10)

Odluka o pijacama,( Sl.list RCG-opšt.propi. br. 28/99 i Sl.list CG –opšt.prop. br.21/11)

Odluka odvođenju i prećišćavanju otpadnih voda sa područja opštine Tivat, (Sl.list CG-  opšt.propisi br.13/10)

Odluka o vodosnabdijevanju ,( Sl.list RCG-opšt.propisi br. 17/99 i 17/99)

Odluka o pogrebnoj djelatnosti,uređivanju i održavanju groblja,( Sl.list RCG-opšt.propisi br.20/97)

Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 32/11 )

Odluka o privremenim objektima ,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 34/08,38/10 I 12/11 )

Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat, (Sl.list CG-opšt.propisi br. 02/10 I 32/11)

Odluka o upotrebi simbola opštine Tivat (Sl.list RCG  – opšt.prop.br.15/05)

Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama ,( Sl.list CG-opšt.propisi br. 33/10)

Odluka o opštinskim i nekategorisanim putevima,( Sl.list CG-opšt.propisi br.24/12)

Odluka o auto taxi prevozu, (Sl.list CG-opšt.propisi br.03/07 I 32/11)

Odluka o regulisanju javnog saobraćaja na području opšt.Tivat,(Sl.list RCG-opšt.prop.br.02/99…i Sl.list CG-opšt.prop.br.24/10)

Odluka o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade( Sl.list CG-opštinski   propisi br. 04/11)


  Ustanove Grada