Usvojene odluke sa 12 sjednice SO Tivat od 27.12.2013.

31 dec 2013

1.  Odluka o budžetu opštine Tivat za 2014 godinu - dalje
2.  Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Brand New Tivat“ DOO Tivat dalje
3.  Odluka o dodjeli stana Vjekoslavu Paskoviću - dalje
4.  Odluka o građenju, postavljanju i uklanjanju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za  pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom na teritoriji opštine Tivat - dalje
5.  Odluka o usvajanju Sporazuma o utvrđivanju prava i obaveza za izgradnju objekata za kolektivno stanovanje - dalje
6.  Zaključak o usvajanju programa rada sa finansijskim planom DOO „Vodovod i kanalizacija“ za 2014. godinu - dalje    program
7.  Zaključak o usvajanju programa rada sa finansijskim planom DOO „Komunalno“za 2014. godinu - dalje     program
8. Zaključak o usvajanju programa rada Turističke organizacije za 2014. godinu - dalje     program
9. Zaključak o usvajanju programa rada Centra za kulturu za 2014. godinu - dalje      program
10. Zaključak o usvajanju programa rada Sportske dvorane za 2014. godinu - dalje    program
11. Zaključak o usvajanju programa Skupštine opštine za 2014. godinu  dalje      program
12. Zaključak o utvrđivanju nacrta Odluke za komunalno opremanje građevinskig zemljišta - dalje    odluka
13. Zaključak o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora za 2013. godinu  dalje    izvještaj
14. Zaključak o usvajanju programa uređenja prostora za 2014 godinu - dalje    program
15. Zaključak o prihvatanju informacija o stanju životne sredine za teritoriju opštine Tivat za 2012 godinu sa izvještajem o radu zelenog tima za 2013. godinu - dalje    informacija
16. Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje    izvještaj
17. Odluka o davanju saglasnosti na odustajanje od prava na žalbu Posl.br. Rs 14/12 - dalje