Usvojene odluke sa 22 sjednice SO Tivat od 06.07.2015.

05 aug 2015

1. Završni račun budžeta sa izvještajem revizora za 2014. godinu - dalje
2. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
3. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Komunalno“ Tivat - dalje
4. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Sportska dvorana“ Tivat - dalje
5. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem JU „Centar za kulturu“ Tivat - dalje
6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Turističke organizacije Tivat - dalje
7. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Brand New Tivat“ - dalje
8. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem DOO „Azil “ Tivat - dalje
9. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem RJ „Vodacom“ - dalje
10. Odluka o rješavanju stambenih potreba službenika i namještenika organa lokalne uprave opštine Tivat - dalje
11. Odluke o izmjeni odluke o radnom vremenu - dalje
12. Odluka o izgradnji pomoćnih objekata na teritoriji opštine Tivat - dalje
13. Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
14. Odluka o oslobađanju plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - dalje
15. Odluka o imenovanju člana Odbora za finansije, budžet i ekonomski razvoj - dalje
16. Odluka o imenovanju člana Odbora za statut i propise - dalje
17. Odluka o razrješenju člana UO/DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
18. Odluka o imenovanju člana odbora direktora DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br RS 49/15 - dalje
20. Odluka o davanju poslovne prostorije na korišćenje i upravljanje Turističkoj organizaciji Tivta - dalje

Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.06.2015. godine - zaključak    informacija