Usvojene odluke sa 24 sjednice SO Tivat od 18.11.2015.

25 nov 2015

01. Odluka o zaduživanju opštine Tivat za realizaciju projketa izgradnje sekundarne kanalizacione mreže u Krašićima itd. - dalje

02. Odluka o zaduzivanju  opštine Tivat za realizaciju Projekta vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u primorskom regionu -Faza V. - dalje

03.Odluka o dopuni odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa. - dalje

04.Odluka o donošenju akcionog plana za mlade 2015-2016. godine. - dalje

05. Odluka o prenosu ovlašćenja na realizaciju Projekta kanalizacionog i vodnog sistema Tivat. - dalje

06.Odluka o razmjeni zemljišta. - dalje

07.Odluka o pristupanju kupovini zemljišta. - dalje

08.Odluka o naseljima i granicama naselja. - dalje