Usvojene odluke sa 8 sjednice SO Tivat od 20.06.2013.

24 jun 2013

1. Odluka o završnom računu budžeta opštine Tivat za 2012. godinu, sa izvještajem o reviziji - dalje
2. Odluka o donošenju DUP-a  Mrčevac - dalje
3. Odluka o izmjeni Odluka o donošenju i sprovođenju UP kompleks „Park“ Donja Lastva i izmjene i dopune DUP-a Krašići - Maslinjak - dalje
4. Odluka o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa NVO - odluka   zaključak
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova - dalje
6. Izvještaj o radu i ekonomsko finansijskom poslovanju, sa izvještajem o reviziji za 2012. godinu JP „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje
7. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem o reviziji za 2012. godinu JP „Komunalno“ Tivat - dalje
8. Izvještaj o radu JU „Centar za kulturu“ Tivat, za 2012. godinu - dalje
9. Izvještaj o radu JU „Sportska dvorana“ Tivat, za 2012. godinu - dalje
10. Izvještaj o radu „Vodacom“ doo Tivat, za 2012. godinu - dalje
11. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2012. godinu Turističke organizacije Tivat - dalje
12. Godišnji izvještaj o otpadu i sprovođenju lokalnog plana upravljanja otpadom za 2012. godinu - dalje    zaključak
13. Odluka o imenovanju sekretara Skupštine opštine Tivat - dalje
14. Odluka o imenovanju člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje
15. Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „Komunalno“ Tivat - dalje
16. Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JU „Sportska dvorana“ Tivat - dalje
17. Sporazum o saradnji Skupštine Opštine Tivat i NVO - dalje      zaključak
18. Informacija o radu Fakulteta za mediteranske poslovne studije Tivat u 2012. godini - dalje
19. Informacija o raspodjeli sredstava NVO, po konkursu za raspodjelu sredstava u 2012. godini - dalje
20. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br.173  DUP Donja Lastva - dalje
21. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. 89  DUP Donja Lastva  - dalje
22. Odluka o otkupu zemljišta radi kompletiranja urbanističke parcele br. D 45  DUP Radovići - dalje
23. Odluka o prodaji urbanističke parcele br. 2 DUP  L - S - T - G - dalje
24. Odluka o prodaji poslovnog prostora PD 13, objekat 1, na kat.par.199/2 KO Tivat - dalje
25. Odluka o traženju strateškog partnera za izgradnju autobuske stanice - dalje
26. Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka traženja strateškog partnera za izgradnju autobuske stanice - dalje
27. Odluka o ustupanju prava gradnje na lokaciji „Švedske barake“ - dalje
28. Odluka o pristupanju kupovini zemljišta kat.par. 8 KO Krašići - dalje
29. Odluka o zaključenju poravnanja u predmetu Posl.br.P.1185/10/10 - dalje