Usvojene odluke sa 9 sjednice SO Tivat od 25.07.2013.

30 jul 2013

1.  Odluka o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

2.  Odluka o osnivanju DOO „Komunalno“ Tivat - dalje

3.  Odluka o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave sa NVO - dalje

4.  Sporazum o saradnji Skupštine Opštine i NVO - dalje   odluka

5.  Odluka o obrazovanju Službe Skupštine - dalje

6.  Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim taksama - dalje

7.  Odluka o davanju saglasnosti na izbor direktora JP „ Vodovod i kanalizacija“ Tivat - dalje

8.  Odluka o imenovanju člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike - dalje

9.Odluka o imenovanju predsjednika Etičke komisije za lokalne službenike i Namještenike - dalje

10.Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju budžeta Opštine Tivat od 01.01.2013.-30.06.2013.god - dalje

11. Odluka o razmjeni zemljišta radi kompletiranja urbanističkih parcela - dalje

12. Odluka o ustupanju na korišćenje kat.par. 2125 KO Mrčevac - dalje