Usvojene odluke sa IX sjednice SO Tivat

01. Odluka o imenovanju sekretarke Skupštine opštine Tivat WORD

02. Zaključak o prihvatanju informacije o ostvarenim prihodima i rashodima Opštine Tivat za period od 01.01 do 32.03.2021.godine WORD

03. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Glavnog projekta vođenja i regulisanja saobraćajnih tokova u Tivtu WORD

04. Odluka o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta autobuske stanice Društvu sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat WORD

05. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu JU Dnevni centar WORD

06. Odluka o izmjeni Odluke o pravima i uslugama iz socijalne i dječije zaštite WORD

07. Odluka o osnivanju Savjeta za mlade WORD

08. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kp 1054,1062,1093,1096 KO Krašići radi polaganja kabla WORD

09. Odluka o davanju na korišćenje Doma kulture u Gornjoj Lastvi KZU Napredak Gornja Lastva WORD

10. Odluka o davanju na korišćenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Boka -Tivat dijela objekta na kat.par. 892-1 KO Mrčevac WORD

11. Odluka o imenovanju Savjeta JU Gradska biblioteka Tivat WORD

12. Odluka o obrazovanju Komisije za izradu nacrta Odluke o izmjeama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Tivat WORD

13. Odluka o prestanku mandata članova Skupštine Fudbalskog kluba Arsenal WORD

14. Odluka o razrješenju i imenovanju jednog člana Odbora za međunarodnu i međuopštinsku saradnju WORD

15. Odluka o prestanku mandata Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat WORD

16. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Autobuska stanica Tivat WORD

17. Odluka o prestanku mandata članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat WORD

18. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću Parking servis Tivat WORD

19. Odluka o razrješenju predstavnika Opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat WORD

20. Odluka o imenovanju predstavnika Opštine Tivat u Skupštini Turističke organizacije Tivat WORD

Tonski zapis dalje

Ustanove Grada