Usvojene odluke sa V sjednice Odbora povjerenika

01. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa – izmiještanje postojećih 35kv vodova WORD

02. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskih podzemnih vodova Župa Marići WORD

03. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa saobraćajnice koja povezuje kružnu raskrs, sa kapelom u Radovićima WORD

04. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa kablovskih podzemnih vodova Tri Krsta WORD

05. Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa infrastrukture u trupu šetališta Sv.Roko do Lepetana WORD

06. Odluka o ustanovljavanju službenosti na kp 479-2 Nikovići radi polaganja potisnog cjevovoda i elektroklabla WORD

07. Odluka o sufinansiranju usluge Pomoć u kući za 2022.godinu WORD

08. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju studenata WORD

09. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom za parkiranje vozila društvu sa ograničenom odgovornošću _Parking servis_ Tivat WORD

10. Odluka o davanju sagl. na Aneks broj 1 Ugovora o povjeravanju obavljanja komun. djelat. i i korišć. komun. infrastrukture i dr. sredstava u svojini Opštine DOO Komunalno WORD

11. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora VIK doo Tivat WORD

Aneks Komunalno WORD

Ustanove Grada