Usvojene odluke sa XIV sjednice SO Tivat od 20.09.2017. godine

17 okt 2017

01. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Gradiošnica za lokaciju proizvodno komunalnih površina - dalje
02.Zaključak o neusvajanju Odluke o stavu SO Tivat o statusnim i drugim promjenama u Aerodromu Tivat - dalje
03.Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarivanju budžeta opštine Tivat za period 01.01.-30.06.2016. godine - dalje
04. Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih funkcionera - dalje
05.Odluka o izmjeni Odluke o zaradama lokalnih sluzbenika i namjestenika - dalje
06.Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na varijabilni dio zarade - dalje
07.Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora i zemljišta u državnoj svojini na kojem Opština Tivat ima pravo raspolaganja - dalje
08. Odluka o izdvajanju sredstava iz stalne budžetske rezerve - dalje
09.Odluka o utvrđivanju akustičkih zona na teritoriji opštine Tivat - dalje
10.Odluka o mjesnim zajednicama - dalje
11.Odluka o sufinansiranju tretmana rehabilitacije korisnika-ca psihoaktivnih supstanci - dalje
12.Odluka o Izmjeni odluke o povjeravanju upravljanja javnim prostorom - dalje
13.Odluka o Izmjeni odluke o ustupanju na upravljanje i korišćenje objekta - dalje
14.Odluka o visini naknade za rad Predsjednika i članova Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere - dalje
15.Odluka o davanju statusa spomen - obilježja spomen Bista narodnog heroja Save Kovačevića - dalje
16.Odluka o davanju statusa spomen -obilježja spomen ploči sa tekstom o podršci radnika Arsenala pobuni mornara u Boki 1918. godine Tivat - dalje
17.Odluka o davanju statusa spomen - obilježja spomen ploči posvećenoj formiranju Tivatskog partizanskog bataljona 1943. godine - dalje
18.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomen ploči žrtvama fašističkog terora, Gradiošnica - dalje
19.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku Palim borcima, Gornja Lastva - dalje
20.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku žrtvama četničkog terora 1944 godine, Pasiglav - dalje
21.Odluka o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku u čast stogodišnjice Arsenala - dalje
22. Odluka o usvajanju Opštinske strategije za mlade 2017-2021 - dalje
23 Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Turističke organizacije Tivat - dalje
24.Odluka o neusvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem Fakulteta za mediteranske poslovne studije - dalje
25. Zaključak
26. Odluka o imenovanju izvršnog direktora DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
27. Odluka o imenovanju Predsjednika Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere - dalje
28.Odluka o razrješenju jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave - dalje
29.Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za finansije - dalje
30. Odluka o razrješenju i imenovanju člana odbora za izbor i imenovanja - dalje
31. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora direktora DOO Autobuska stanica Tivat - dalje
32.Odluka o razrješenju izvršnog direktora DOO Komunalno Tivat - dalje
33.Odluka o imenovanju lica koje će obavljati funkciju direktora DOO Komunalno Tivat - dalje
34.Odluka o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambenih objekata - dalje
35.Odluka o pokretanju postupka za izbor partnera za izgradnju stambeno poslovnog objekta - dalje
36.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parcelama 1509-8,1509-9 k.o. Tivat - dalje
37.Odluka o rješavanju imovinsko pravnih odnosa na kat.parcelama 3276-2 i 3275-2 k.o. Tivat - dalje
38.Odluka o ustanovljavanju službenosti prolaza preko kat.parcela 1216-1, 1315-1, i 1315-5 k.o. Đuraševići u korist kat.parcele 1281 - dalje