USVOJENE ODLUKE SA XXII SJEDNICE SO TIVAT 09.08.2018.

10 aug 2018

1. Odluka o izboru Predsjednika Opštine Tivat - dalje
2. Odluka o prestanku mandata potpredsjednika opštine - dalje
3. Odluka o stavljanju van snage odluke o utvrđivanju broja potpredsjendika opštine Tivat - dalje
4. Odluka o organizovanju Javne ustanove Centar za kulturu Tivat - dalje
5. Odluka o utvrđivanju uvećanje na zaradu zaposlenih u Službi zaštite i spašavanje Opštine Tivat - dalje
6. Odluka o izmjeni odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika - dalje
7. Odluka o donošenju Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Tivat za period 2018-2019 godina - dalje
8. Odluka o usvajanju izvještaja o radu sa finansiskim izvještajem RJ Azil za 2017.godinu - dalje
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem DOO Bredn New Tivat za 2017.godinu - dalje
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem JU Sportska dvorana Tivat za 2017.godinu - dalje
11. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.06.2018.godine - dalje
12. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji sredstava opredijeljenih za projekte nevladinih organizacija za 2017. godinu - dalje
13. Odluka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Muzej i galerija Tivat - dalje
14. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Opštinske izborne komisije - dalje
15. Odluka o prestanku mandata člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
16. Odluka o imenovanju jednog člana Odbora direktora DOO Vodovod i kanalizacija Tivat - dalje
17. Odluka o davanju saglasnosti za odustajanje od prava na žalbu u predmetu Posl.br.P.1580-14-14 - dalje
18. Odluka o razmjeni kat.parc.346-1 i 533-3 ko Radovići za kat.parc. 199-1, 1199-2 i 1199-3 ko Gošići - dalje
19. Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu Posl.br.P.39218 - dalje
20. Odluka o ustanovljavanju službenosti radi polaganja kablovskog voda na kat.parcelama 959-1,992-1,4881 i 4893 KO Tivat - dalje