Usvojene odluke sa XXIV sjednice SO Tivat od 11.10.2018. godine

12 okt 2018


1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Donji Radovići centar - dalje
2. Odluka o donošenju Izmjene i dopune DUP Golf i Donji Radovići zapad - dalje
3. Zaključak o prihvatanju Informacije o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01-30.09.2018.godine - dalje
4. Poslovnik o radu Skupstine opstine Tivat - dalje
5. Odluka o donošenju projekta tehničke regulacije saobraćaja ulične mreže iznad magistrale na potezu od Lepetana do Gradiošnice - dalje
6. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o lokalnim administrativnim taksama - dalje
7. Zaključak o neprihvatanju građanske inicijative - dalje
7.1. Zaključak građanska inicijativa - dalje
8. Odluka o određivanju predstavnika opštine u Skupštini Turističke organizacije - dalje