02.08.2012 POZIV br. 40/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 40/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izradu Radova na sanaciji lokalnog puta u Radovićima ( naselje Đuraševići – II faza) u skladu sa predmjerom radova -  detaljnije