03.08.2012 POZIV br. 41/12

25 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 41/12

na otvoreni postupak javne nabavke za izradu Usluge izrade glavnog projekta proširenja lokalnog puta Krašići –ZabrĎe u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima -  detaljnije