10.06.2014. POZIV br. 15/14

10 jun 2014

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 15/14

za nabavku i isporuku opreme i namještaja za potrebe Opštine Tivat - detaljnije