11.02.2015. POZIV br. 05/15

12 feb 2015

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 05/15

za dostavljanje ponuda šoping metodom za usluge redovnog energetskog pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju u skladu sa tehničkom specifikacijom - detaljnije