15.04.2016. POZIV br. 11/16

18 apr 2016

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje

POZIV br. 11/16

za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i isporuku novog vozila sa samopodizačem kontejnera -detaljnije