17.08.2012 POZIV br. 47/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 47/12

na otvoreni postupak javne nabavke za Usluga Izrade projekta geotehničkog istraživanja i izrada geotehničkog elaborata za nivo glavnog projekta proširenja puta -  detaljnije