16.08.2012 POZIV br. 46/12

26 okt 2012

Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona i javnim nabavkama (Službeni list CG, broj 42/11) Opština Tivat, objavljuje

POZIV br. 46/12

za dostavljanje ponuda šoping metodom za izbor najpovoljnijeg ponuđača za Radove na asfaltiranju lokalnih puteva u Opštini Tivat u skladu sa predmjerom radova. -  detaljnije