1902-404-04/17 od 06.02.2017.godine

17 feb 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA nabavku i isporuku novog motornog vozila za potrebe Opštine Tivat - detaljnije