1902-404-05/17 od 07.02.2017.godine

17 feb 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA nabavku i isporuku motornih vozila za potrebe Komunalno d.o.o. Tivat - detaljnije