1902-404-11/17 od 17.02.2017.godine

17 feb 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA USLUGU Izrade Glavnog projekta za saobraćajnice u naselju Podkuk - detaljnije