1902-404-19 OD 14.05.2019. GODINE

16 maj 2019

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština Tivat objavljuje na Portalu javnih nabavki  TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA Nabavku usluge izrade Glavnog projekta saobraćajnice Donje Seljanovo sa elaboratom eksproprijacije - detaljnije