1902-404-25 OD 03.04.2017. GODINE

07 apr 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA USLUGU Izrade glavnog projekta za saobraćajnicu Donje Seljanovo - detaljnije