1902-404-26 OD 04.04.2017. GODINE

07 apr 2017

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Opština Tivat objavljuje na Portalu službe javnih nabavki - TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA usluge štampe i dostave obrazaca – poštanske usluge - detaljnije